Friday, March 08, 2019

Maksud Kafir Dalam Al-Quran Dan Hadis


Soalan: Ustaz, penyokong pemimpin kafir berpendapat bahawa perkataan ‘kafir’ tidak sama maknanya dengan ‘non-Muslim’. Istilah ‘kafir’ katanya adalah lawan daripada ‘iman’ bukan lawan daripada ‘Islam’. Jadi orang Yahudi atau Nasrani pada hari ini berkemungkinan tergolong orang yang ‘beriman’ kerana katanya terdapat dalil dalam al-Quran [TMQ al- Baqarah (2):62; al- Ma’idah (5):69]. Apakah makna kafir sebenarnya?

Maksud Kafir

Jawapan: Sesungguhnya makna bagi istilah kafir adalah sangat jelas, iaitu orang yang tidak beragama Islam atau dalam erti kata lain orang yang tidak beriman dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sama ada dia kafir asli, seperti orang Yahudi atau Nasrani atau kafir murtad iaitu asalnya Muslim tetapi mengingkari salah satu ajaran asas yang dipastikan sebagai ajaran Islam seperti kewajipan solat. (Sa’di Abu Jaib, Mausu’ah Al Ijma’, hlm. 963)

Sesiapa yang mengkaji terminologi kafir dalam pelbagai kitab yang dipercayai (muktabar) akan mendapat kesimpulan yang sama iaitu secara dasarnya pengertian kafir adalah sesiapa yang tidak memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam kitab Mu’jam Lughah al-Fuqaha` oleh Prof. Rawwas Qal’ah Jie menyatakan bahawa;

“Kafir adalah sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW atau sesiapa yang mengingkari apa jua ajaran yang diketahui secara pasti berasal daripada Islam (seperti kewajipan solat, keharaman zina, dan lain-lain), atau yang merendahkan kedudukan Allah dan risalah Islam.” (Man laa yu`minu billahi wa laa bi muhammadin rasulillah aw man yunkira ma huwa ma’lumun minal islam bidh dharuurah aw yantaqisu min maqaamillah ta’ala aw ar risalah)." (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah al-Fuqaha,`hlm. 268)

Dalam kitab al-Mu’jam al-Wasit disebutkan;

“Kafir adalah sesiapa yang tidak beriman kepada keEsaan Allah atau tidak beriman kepada kenabian Muhammad SAW atau tidak beriman kepada risalah Islam atau tidak beriman kepada ketiga-tiganya.” (la yu`min bil-wihdaniyyah aw an nubuwwah aw ar risalah aw bi-thalathatiha)." (Kamus al-Mu’jam al-Wasit, Juz II hlm. 891).

Dalam kitab at-Ta’rifat al-Fiqhiyyah disebutkan;

“(Kafir adalah orang yang) mendustakan (tidak beriman) kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perkara yang secara pasti termasuk agama Islam.” (takziib an nabi SAW –na’uudzu billah– mimma ja`a min ad diin bidh dharuurah). (Musti Sayyid ‘Amim Al Ihsan Al Barkati, At-Ta’rifat al- Fiqhiyyah, hlm. 183)

Daripada definisi-definisi istilah kafir di atas, jelas bahawa yang dimaksudkan dengan istilah kafir pada dasarnya adalah non-Muslim (ghairu Muslimin), sama ada kafir asal mahupun kafir murtad.

Dalam kitab Ahkam at- Ta’amul Ma’a Ghayr al-Muslimin, Syekh Khalid Muhammad al-Majid membuat kesimpulan;

“Orang-orang non-Muslim (ghayru al- muslimin) adalah sesiapa yang tidak beriman kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau sesiapa yang tidak beriman kepada salah satu ajaran asas yang diketahui secara pasti sebagai sebahagian daripada agama Islam. Mereka ini dalam istilah syarie disebut kafir.” (Syekh Khalid Muhammad al-Majid, Ahkam At-Ta’amul Ma’a Ghair Al Muslimin, hlm. 3)

Sementara pendapat bahawa kafir itu adalah lawan daripada iman (Mukmin) dan bukan lawan daripada Islam (Muslim) adalah tidak benar. Kerana walaupun terdapat nas al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan kafir adalah lawan daripada iman, tetapi ada juga nas-nas syariah yang menunjukkan kafir adalah lawan daripada Islam (Muslim).

Hal ini semakin menegaskan bahawa istilah kafir bermakna non-Muslim. Sebagai contoh, sabda Nabi SAW;

”Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi Muslim.” (laa yarithu al muslimu al kafira wa la al kafiru al muslima)." [HR Bukhari No. 6383; Muslim No. 1614; Abu Dawud No. 2911]

Mengenai pendapat bahawa orang-orang Yahudi atau Nasrani pada hari ini berkemungkinan tergolong orang yang beriman (Mukmin), merupakan tafsiran yang batil. Mereka yang mengkaji kitab-kitab tafsir muktabar seperti Tafsir al-Jalalayn, Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, dan lain-lain akan mendapatkan penafsiran yang benar mengenai ayat al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 62 dan al-Ma`idah ayat 69.

Secara ringkasnya, orang Yahudi dan Nasrani yang tergolong beriman hanya ada dua;

Pertama, orang Yahudi dan Nasrani yang masih memegang agamanya yang murni yang hidup sebelum diutuskan Nabi SAW.

Kedua, orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa atau setelah diutuskan Nabi SAW yang masuk Islam.

Selain itu terdapat nas al-Quran yang tegas (qathie) bahawa Ahli Kitab (orang Yahudi dan Nasrani) adalah orang yang tidak beriman [at-Taubah: 29] dan orang kafir [al-Bayyinah: 6], demikian juga bahawa orang Nasrani adalah orang kafir [al-Ma`idah (5): 72-73].

Jadi, orang Yahudi atau Nasrani adalah kafir dan tidak dapat dikategorikan sebagai Mukmin (orang beriman) atau Muslim (orang Islam).

Wallahu a’lam.

BACA INI JUGA:

sumber: facebook

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon