Friday, June 14, 2024

Hadis-hadis Sahih Kemunculan al-Mahdi Menurut Pandangan Ahlus Sunnah

Hadis-hadis Sahih Kemunculan al-Mahdi Menurut Pandangan Ahlus Sunnah

Berkata guru kami Fadhilat al-Syaikh Abd al-Muhsin bin Hamad al-Abbad hafizahullah: Aku telah meneliti kebanyakan hadis-hadis berkaitan al-Mahdi dan aku telah mendapatinya sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Syaukani, Ibn al-Qayyim dan selainnya: Padanya hadis-hadis yang sahih, hasan, hadis dhaif yang boleh dikuatkan dan terdapat juga hadis-hadis palsu berkaitannya (Al-Mahdi).

Hadis-hadis Sahih Kemunculan al-Mahdi

Memadailah bagi kita hadis-hadis yang elok sanadnya. Sama ada ia sahih lizaatih atau sahih lighayrih. Begitu juga sama ada ia hasan lizaatih atau hasan lighayrih dan demikian jugalah hadis-hadis dhaif yang apabila ia digabungkan akan menguatkan antara satu sama lain maka ia juga turut menjadi hujah di sisi para ulama.

Kebenarannya, sesungguhnya majoriti ahli ilmu bahkan ia adalah satu kesepakatan bahawa sabitnya khabar berkenaal al-Mahdi bahkan dia adalah benar dan akan keluar pada akhir zaman.

Adapun, mereka yang syaz dari kalangan ahli ilmu dalam hal ini maka tidak diberi perhatian pada pendapatnya dalam hal tersebut.

Berikut kami nyatakan beberapa hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang kemunculan al-Mahdi dan kekhalifahannya:

1. Daripada Abdullah bin Mas’ud R.A beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya: "Dunia tidak akan berlalu pergi sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki dari kalangan ahli baitku yang namanya bersamaan dengan namaku." Riwayat al-Tirmizi (2230) (Beliau berkata: Hasan Sahih)

2. Daripada Abdullah bin Mas’ud R.A beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya: "Sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan hanya satu hari nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah Dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut yang mana lelaki itu dari kalangan aku – atau dari ahli baitku – Namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan saksama sebagaimana ia (bumi) dahulunya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman." Riwayat Abu Dawud (4282)

3. Daripada Abu Sa’id al-Khudri R.A beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya: "Al-Mahdi dariku. Dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman dan dia akan menguasai selama tujuh tahun." Riwayat Abu Dawud (4285)

4. Dari Ummu Salamah R.Anha berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya: "Al-Mahdi dari itrah (keturunan) ku dari anak Fathimah." Riwayat Abu Dawud (4284)

5. Dari Saidina Ali bin Abi Thalib R.A beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya: "Al-Mahdi dari kalangan kami - ahli bait - yang Allah perbaiki dirinya pada satu malam." Riwayat Ibn Majah (4085)

Kata al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah: "Iaitu Allah mengampunkannya dan memberi taufiq kepadanya serta Allah memberi ilham dan petunjuk kepadanya sedangkan dia tidak diberikan perkara tersebut sebelumnya." Lihat Al-Nihayah fil Fitan wal Malahim (1/29).

6. Diriwayatkan daripada Thauban R.A beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya: "Apabila kalian melihat panji-panji hitam telah datang dari arah Khurasan maka datangilah ia. Kerana sesungguhnya padanya terdapat Khalifah Allah al-Mahdi." Riwayat al-Hakim dalam al-Mustadrak (4/502)

Demikianlah hadis-hadis di atas merupakan antara hadis-hadis sahih yang diriwayatkan berkaitan dengan al-Mahdi dan kemunculannya. Hadis-hadis tersebut telah disepakati dan dikuatkan kesahihannya oleh majoriti para ulama Islam.

Pada keseluruhan hadis di atas, ia merupakan tanda penguat dari Rasulullah SAW bahawa al-Mahdi akan keluar di akhir zaman dan tidak ada syak lagi padanya.

Beliau akan keluar dan menguasai keseluruhan bangsa Arab serta akan memenuhkan bumi dengan keadilan dan saksama.

Kekuasaannya juga selama tempoh tujuh tahun sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis.

Kata Samahah al-Syaikh Abd Al-Aziz bin Abd Allah bin Baaz Rahimahullah: "Isu al-Mahdi adalah perkara yang diketahui. Hadis-hadis yang berkaitan dengannya sangat banyak bahkan ia mutawatir yang saling menguatkan. Kebanyakan ulama telah menyatakan bahawa ia sampai ke tahap mutawatir dan mutawatirnya ia adalah mutawatir maknawi disebabkan banyaknya jalan periwayatannya. Hadis-hadis ini jelas menunjukkan bahawa individu yang dijanjikan ini akan benar-benar muncul pada akhir zaman kelak. Beliau adalah Muhammad bin Abdillah al-Alawi al-Hasani dari zuriat al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Radhiallahu anhum. Imam ini (al-Mahdi) adalah di antara rahmat Allah kepada umat yang keluar pada akhir zaman lalu dia akan menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghalang kezaliman dan kejahatan. Allah akan menaburkan dengannya panji kebaikan ke atas umat serta menjadi hidayah dan taufiq serta memberi petunjuk kepada sekalian manusia.

Kelahiran Al-Mahdi

Para Ulama telah berbeza pendapat tentang tempat kelahiran Imam Mahdi kepada beberapa pendapat. Di dalam kitab al-Tazkirah, al-Imam al-Qurthubi menyebut bahawa kelahiran Imam al-Mahdi adalah di negara Maghrib.

Sebahagian pula berkata bahawa al-Mahdi dilahirkan di Andalus. Adapun pendapat yang paling tepat dan sahih ialah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Nu’aim dari Hammad dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu anh bahawa al-Mahdi dilahirkan di Madinah.

Tanda-Tanda Al-Mahdi

Berikut merupakan beberapa ciri-ciri yang terdapat pada diri al-Imam al-Mahdi:
 • Di bahagian bahunya ada tanda yang sama pada bahu Nabi SAW.
 • Beliau akan berkumpul bersama Nabi Isa a.s. dan Nabi Isa akan bersolat di belakangnya.
 • Penduduk bumi akan merasa cukup pada zaman kekuasaannya dan banyaknya keberkatan dari bumi akan keluar.
 • Beliau akan menanam satu batang kayu di atas tanah yang kering lalu ia akan menjadi hijau dan berdaun.

Sifat-Sifat Keperibadian Imam Al-Mahdi

Di antara sifat-sifat keperibadian al-Imam al-Mahdi A.S adalah seperti berikut:
 • Beliau merupan seorang anak Adam.
 • Dahinya luas dan hidungnya mancung.
 • Kedua-dua matanya bercelak.
 • Wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar.
 • Di bahagian bahunya ada tanda seperti yang terdapat pada Rasulullah SAW.
 • Warna kulitnya adalah warna orang Arab dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel.
 • Umurnya 40 tahun dan dalam sebahagian riwayat 30 hingga 40 tahun.
 • Akhlak beliau menyerupai akhlak Nabi SAW.

Waktu Keluarnya Imam al-Mahdi

Di dalam kitab al-Fitan wal- Malahim, al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir Rahimahullah berkata: Aku menyangka bahawa keluarnya al-Mahdi berlaku ketika turunnya Nabi Isa a.s.

Ini berasaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abd Allah Radhiallahu anhu beliau berkata: Rasulullah S.A.W bersabda yang maksudnya: "Isa bin Maryam SAW turun lalu berkata pemimpin mereka (Al-Mahdi): Marilah solat bersama kami. Lalu Isa berkata: Tidak, sesungguhnya sebahagian kalian menjadi pemimpin atas sebahagian yang lain. Kemuliaan Allah kepada umat ini." Riwayat Muslim (247)

Beberapa Pendapat Tentang Imam Mahdi

Di dalam membicarakan berkenaan kemunculan Imam al-Mahdi, para ilmuan terbahagi kepada beberapa pendapat:

Pendapat pertama

Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada khilaf (perselisihan pendapat) sesama mereka dalam isu al-Mahdi. Akidah mereka sama dan bertepatan dengan hadis-hadis sahih yang telah kita nyatakan.

Di sisi Ahli Sunnah, Imam al-Mahdi adalah seorang pemimpin soleh yang Allah utuskan untuk memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Beliau menjadi seorang mujaddid (tokoh pembaharuan) untuk agama ini.

Berkata al-Allamah Ibn Khaldun: "Ketahuilah bahawa pendapat yang masyhur di sisi umat Islam keseluruhannya, bahawa tidak boleh tidak di akhir zaman kelak akan kemunculan seorang lelaki dari kalangan ahli bait yang akan menguatkan agama, menzahirkan keadilan, dan diikuti oleh kaum muslimin, dan beliau akan menguasai ke atas kerajaan-kerajaan Islam. Beliau dinamakan sebagai al Mahdi. Sesungguhnya Isa akan datang selepasnya dan membunuh Dajjal atau Isa turun bersama-samanya (al Mahdi) lalu dia membantunya untuk membunuh Dajjal dan Nabi Isa menjadi makmum kepada al-Mahdi semasa solatnya."

Pendapat kedua

Terdapat juga golongan yang menisbahkan diri mereka kepada Ahli Sunnah akan tetapi mereka tidak mempunyai tangan yang panjang (keluasan ilmu) dalam mentahqiqkan nas-nas serta mengetahui selok beloknya dengan baik. Justeru, mereka menolak kewujudan al-Mahdi dan menafikan kemunculannya pada akhir zaman.

Beberapa Contoh Individu Yang Pernah Mendakwa Mereka Adalah Al-Mahdi

Dalam sejarah Islam, telah terlalu banyak golongan pembohong yang mendakwa mereka adalah Al-Mahdi al-Munthazar (yang dinantikan).

Justeru, tidak pelik jika terdapat mana-mana individu dari seberang atau dari negara kita sendiri yang mengeluarkan dakwaan seperti ini.

Di antara individu yang membuat dakwaan batil tersebut adalah:

1. Ubaidullah bin Maimun al-Qaddah

Lahir pada tahun 259 H dan meninggal pada tahun 322 H. Datuknya merupakan seorang Yahudi yang dinisbahkan kepada keluarga Majusi.

Dinisbahkan secara palsu dan jahat bahawa mereka dari keturunan Rasulullah SAW.

Mereka adalah pembesar Rafidhah al-Qaramithah al-Bathiniyah yang memusuhi agama yang berselindung di sebalik penisbahan kepada keluarga Rasulullah. Dia juga merupakan pengasas Daulah Fathimiyah.

2. Muhammad bin Tumart

Lahir pada tahun 485 H dan meninggal dunia pada tahun 524 H. Seorang lelaki munafik lagi pembohong. Dia membuat dakwaan jahat lagi dusta bahawa dirinya adalah al-Mahdi al-Muntazhar. Dia juga merupakan seorang yang sangat zalim.

3. Mahdi kelompok Kaisan

Mereka menyangka bahawa al-Mahdi adalah Muhammad bin al-Hanafiah. Dia dikatakan sedang hidup dan bermukim di bukit Radhwa. Dia juga dikatakan berada di tengah-tengah dua ekor singa yang menjaganya.

Malangnya, ada juga umat Islam di nusantara ini yang mengaku sebagai Imam Mahdi.

Fatwa Institusi Agama Di Malaysia Tentang Dakwaan Sebagai Imam Mahdi

1. Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-81 pada 19 April 2012 telah membincangkan dan memutuskan bahawa ciri-ciri ajaran sesat yang disenaraikan di bawah ini adalah merupakan amalan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Ia adalah sesat dan menyeleweng dari akidah Islam yang sebenar serta haram dilakukan.

Antaranya ialah: Mendakwa sebagai Imam Mahdi.

2. Di Malaysia, setiap individu yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi telah difatwakan sebagai ajaran sesat, seperti dalam kes pengharaman ajaran sesat Qadiani, Al-Arqam atau Rufaqa dan juga kelompok Syiah yang mengatakan Muhammad bin Hasan al-Askari sebagai Imam Mahdi.

Akhir kalam, marilah sama-sama kita perbaharui tekad dan azam kita untuk mempelajari ilmu dan beriltizam dengan syariat Islam yang sebenar. Amin.

Wallahu a'lam.

-Sentiasapanas.com

Tuesday, May 21, 2024

Benarkah Orang Yang Syahid Tidak Merasakan Sakit Mati?

Benarkah Orang Yang Syahid Tidak Merasakan Sakit Mati?

Daripada Abu Hurairah r.a, bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya, "Seorang yang mati syahid tidak mendapati rasa sakit dibunuh melainkan sepertimana seseorang daripada kamu merasai rasa qarsah." (hadis ini dinilai Sahih oleh al-Tirmizi, al-Suyuthi, Ahmad Syakir dan al-Albani)

Kesakitan Mati Syahid

Qarsah ialah rasa dicubit berdasarkan pengertian yang diberikan di dalam al-Qamus al-Muhith yang menyebut: أخْذُكَ لَحْمَ الإِنْسَانِ بإصْبعَيْكَ حتى تُؤْلِمَهُ yang bermaksud: "Kamu mengambil daging seseorang dengan dua jari kamu sehingga menyakitkannya." Ada juga ulama yang mengatakan ia seperti gigitan semut.

Ibn Hibban di dalam kitabnya menyenaraikan hadis ini di bawah tajuk: ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَمِ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا "Sebutan sifat apa yang diperolehi oleh seseorang syahid dari kesakitan terbunuh di jalan Allah Jalla wa 'Ala."

Perletakan bab oleh Ibn Hibban ini menunjukkan keistimewaan ini diperolehi oleh mereka yang syahid terbunuh di dalam jihad fisabilillah sahaja, tidak merangkumi semua jenis mati syahid.

Kelebihan Mati Syahid Di Medan Peperangan

Malaikat khas akan didatangkan untuk mensyahidkan (menyaksikan) mereka yang mati syahid di medan peperangan. Mati syahid yang besar ialah mereka yang terbunuh dalam pertempuran di medan peperangan kerana mendaulatkan Islam, menegakkan perintah atau hukum Allah dan mempertahankan negeri Islam daripada serangan musuh.

Mereka Tidak Mati

"Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh (yang gugur Syahid) pada jalan Allah itu mati, (mereka tidak mati) bahkan mereka adalah hidup (secara istimewa) di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki." (Ali-Imran:169)

Dalam mazhab Syafie, mereka yang syahid besar tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafan dan tidak perlu di sembahyangkan jenazah mereka kerana segala dosa mereka telah gugur (dihapuskan).

Dalam mazhab Hanbali pula, mereka yang syahid besar tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafan dan tidak perlu di sembahyang jenazahnya kerana mereka sebenarnya masih hidup dan tidak mati berdasarkan firman Allah.

Baqarah [154], "Dan janganlah kamu mengatakan (bahawa) sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu: Orang-orang mati; bahkan mereka itu orang-orang yang hidup (dengan keadaan hidup yang istimewa), tetapi kamu tidak dapat menyedarinya."

Mereka Bersukacita di Syurga

"(Dan juga) mereka bersukacita dengan kurniaan Allah (balasan mati Syahid) yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai (saudara-saudaranya) orang-orang (Islam yang sedang berjuang), yang masih tinggal di belakang, yang belum (mati dan belum) sampai kepada mereka, (iaitu) bahawa tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita." (Ali-Imran:170)

"Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnia-Nya dan (ingatlah), bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman." (Ali-Imran:171)

Ingin Kembali Ke Dunia Dan Mengulanginya Hingga 10 Kali

Para Syuhada ini menerima ganjaran yang sangat istimewa sehingga sanggup kembali ke dunia untuk mengulangi kematian berbanding golongan lain seperti para wali dan orang soleh yang tidak sanggup lagi kembali ke dunia yang penuh dengan syirik, maksiat dan kezaliman.

Dari Anas bin Malik r.a, dari nabi SAW sabdanya: "Tidak ada seorangpun yang telah masuk syurga ingin kembali semula ke dunia walaupun seluruh isi bumi ini diberikan kepadanya kecuali orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu ingin kembali ke dunia lalu dia tewas (syahid) di dunia hingga sepuluh kali, kerana dia telah menyaksikan bagaimana mulianya orang yang mati syahid." (Muslim)

MATI SYAHID PERLU ADA KEBERANIAN

"Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati Syahid (dalam perang Sabil) sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu (sekarang) telahpun menyaksikannya dan kamu sedang melihatnya (dengan mata kepala sendiri)." (Ali-Imran:143)

Dalam suatu riwayat ada diceritakan bahawa beberapa orang berkata: "Alangkah baiknya kalau kita mati syahid seperti orang-orang yang berjuang di perang Badar atau mendapat kesempatan seperti pada perang Badar dengan mengalahkan kaum musyrikin, tabah dalam ujian, mati syahid dengan memperolehi syurga atau hidup mendapat rezeki." Maka Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk ikut serta dalam perang Uhud. Akan tetapi ternyata mereka tidak tabah dan bertahan di dalam peperangan itu kecuali sebahagian kecil di antara mereka yang dikehendaki Allah.

Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, janganlah kamu bercita-cita untuk bertemu musuh, tetapi apabila kamu bertemu musuh maka jangan lari (bertahanlah). Berdoalah meminta kesihatan dan apabila bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Dan ketahuilah oleh kamu bahawa syurga itu terletak di bawah bayangan pedang. Wahai Allah Tuhan yang menurunkan Al-Quran, dan yang mengiringi awan serta yang menghancurkan golongan yang bersekutu (Ahzab), kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Rasulullah mengatakan kepada seorang pemuda yang bercita-cita untuk bertemu dengan tentera musuh supaya "jangan mencari musuh tetapi jika musuh datang menyerang, janganlah lari."

Anfal [15]: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berpaling undur dari menentang mereka."

Malaikat khas akan didatangkan untuk mensyahidkan (menyaksikan) mereka yang mati syahid di medan peperangan. Mati syahid yang besar ialah mereka yang terbunuh dalam pertempuran di medan peperangan kerana mendaulatkan Islam, menegakkan perintah atau hukum Allah dan mempertahankan negeri Islam daripada serangan musuh.

Dari Sahl bin Hunaif r.a. bahawasanya Rasulullah SAW bersabda: "Sesiapa yang memohonkan kepada Allah akan kesyahidan – yakni supaya mati syahid – dengan hati yang sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikan orang itu ke tempat kediaman para syuhada – yakni pahalanya disamakan dengan mereka, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya." (Riwayat Muslim)

PERINTAH TENTANG JIHAD

"Dan berperanglah kamu pada jalan Allah (kerana mempertahankan kebenaran agama-Nya); dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." (Baqarah:244)

"Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipat-gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepada-Nyalah kamu semua dikembalikan." (Baqarah:245)

Hukum Jihad (khususnya perang) ialah Fardhu kifayah iaitu wajib bagi sekumpulan lelaki seperti tentera atau Fardhu Ain bagi lelaki dewasa bila terdapat kerahan tenaga daripada pemerintah.

Namun, hanya dikira jihad sekiranya diistiharkan perang oleh ketua negara bagi mempertahankan Islam, negara dari serangan musuh. Tanpa perisytiharan oleh ketua negara tidak dikira jihad.

Selain itu wajib bagi negara orang Islam melengkapkan persiapan senjata setakat yang termampu untuk menakutkan golongan musuh (kafir).

Orang Islam sanggup mati untuk agamanya tetapi Kafir tidak berani kerana mereka tiada tunjang keimanan.

"Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya." Anfaal [60]

AMALAN YANG LEBIH HEBAT DARI MATI SYAHID

Ada satu perkongsian oleh Ustadz Abdul Somad mengenai satu amalan yang lebih hebat dari mati syahid, jihad dan haji mabrur.

"Ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunnah, lebih hebat daripada membangun masjid, apa amal itu? Iaitu Redha menerima takdir Allah SWT." Ustadz Abdul Somad menjelaskan.

"Orang yang masuk syurga belum tentu dapat redha Allah, tapi orang dapat redha Allah pasti dapat syurga," ungkap Ustadz Abdul Somad.

Dengan redha menerima seluruh takdir yang diberikan oleh Allah SWT, maka kita akan dapat syurga-Nya.

"Kalau terasa sempit di dunia, satu-satunya yang boleh kita lakukan adalah dengan menghembuskan nafas panjang, tarik nafas panjang dan katakan 'Allah' tak ada lain daripada itu. Kalau terasa sempit dunia, tak ada yang boleh melapangkannya kecuali Allah dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya," Ustadz Abdul Somad menambah.

Mengapa kita harus redha menerima takdir yang diberikan oleh Allah SWT? Kerana jika kita tidak redha pun, kejadian atau hasil itu pun tetap terjadi. Untuk itu, apapun yang terjadi, maka kita harus bersikap redha.

Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS, "Wahai Musa, siapa yang tidak redha dengan keputusan-Ku, tidak sabar dengan ujian-Ku dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, maka hendaklah ia pergi dari bumiku dan langitku dan hendaklah ia mencari Tuhan selain Aku. Terimalah takdirmu dengan redha."

Demikian penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang amalan yang lebih hebat dari mati syahid. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan Allah SWT.

Wallahu a'lam.

-Sentiasapanas.com

Friday, May 17, 2024

Apa Itu Berkat?

Apa Itu Berkat?

"Berkat" (barakah) bermakna bertambah (al-ziyadah) dan berkembang, kata yang digunakan untuk menunjukkan "kebaikan yang banyak" seperti dalam firman Allah SWT yang bermaksud, "Kitab penuh berkat" dan "Malam penuh berkat", yakni dipenuhi dengan kebaikan yang banyak.

Apa Itu Berkat

Rasulullah SAW juga sering kali mendoakan para sahabatnya agar Allah memberkati mereka, seperti doa Baginda untuk Abu Qatadah, "Ya Allah, berkatilah kulit dan rambutnya." Sejak itu, kulit dan rambut Abu Qatadah tidak pernah beruban meskipun usianya bertambah.

Al-Hafiz Ibn 'Asakir dalam Tarikh Dimasyq bercerita bahawa Abu Qatadah wafat pada usia 70 tahun namun kulit dan rambutnya seperti remaja berusia 17 tahun.

Oleh itu, keberkatan dalam sesuatu bermakna kualiti sesuatu itu berkembang sehingga melampaui kuantitinya.

Jika sebelum makan kita meminta Allah memberkati makanan kita, bermakna kita meminta agar makanan itu bermanfaat untuk kesihatan tubuh dan ibadah kita.

Kuantiti, bentuk dan rasa makan itu mungkin tidak berubah, namun kesan positif yang diakibatkannya akan segera dirasakan oleh orang yang memakannya.

Tubuhnya semakin kuat dan terhindar daripada penyakit, jiwanya terasa lebih ringan untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya.

Keberkatan Waktu

Keberkatan yang paling penting ialah keberkatan dalam hidup dan keberkatan dalam waktu. Yakinilah, kita diciptakan untuk suatu tugas maha penting dan waktu ialah modal yang penting untuk dapat menunaikan tugas tersebut dengan baik.

Tanpa keberkatan dan pengurusan waktu yang baik, kita tidak akan dapat menunaikan tugas tersebut dengan sempurna.

Oleh sebab itu, bagi hamba-hamba Allah yang sejati, waktu jauh lebih mahal dan lebih berharga daripada wang dan harta benda apa pun di dunia ini.

Keberkatan waktu dan rezeki hanya datang melalui kekuatan iman dan tunduknya perintah dan larangan.

Dalilnya firman Allah Taala yang bermaksud, "Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan limpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi." (Surah al-A’raf 7: 96)

Imam Abu Bakar bin 'Ayasy berkata, "Andai kata seseorang kehilangan sekeping emas, ia akan menyesal dan memikirkannya sepanjang hari. Ia mengeluh, 'Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, emas saya hilang. Namun belum pernah kita mendengar seseorang mengeluh: "Sehari telah berlalu, namun apa yang aku lakukan sepanjang tempoh itu?"

Imam al-Ghazali yang hidup hanya 55 tahun dan Imam al-Nawawi yang hidup hanya 45 tahun, namun berjaya menulis banyak buku berharga yang kebanyakan tebalnya berjilid-jilid.

Orang yang pernah menulis buku pasti tahu betapa besar keberkatan yang Allah berikan kepada waktu para ulama ini.

KISAH

Al kisah suatu ketika, Syeikh Ibrahim bin Adham r.a. pernah terlibat dialog dengan salah seorang kafir zindiq (orang yang menolak perkara penting dalam agama) yang tidak percaya akan kewujudan berkat.

Si Zindiq itu berkata bahawa, "Yang namanya berkat itu jelas tidak ada, (hanya sekadar mitos)."

Mendengar itu, Syeikh Ibrahim lantas bertanya kepadanya.

"Pernahkah kamu melihat anjing dan kambing?"

Zindiq menjawab, "Ya, tentu. Aku sering melihatnya."

Lalu Syeikh Ibrahim bertanya lagi kepadanya, "Menurutmu, mana di antara keduanya yang lebih banyak membiak dalam melahirkan anak?"

Dan si Zindiq menjawab, "Pastinya anjing kerana anjing boleh melahirkan sampai 7 anak anjing sekaligus. Sedangkan kambing hanya mampu melahirkan setidaknya, hanya 3 anak saja."

Kemudian bertanya lagi Syeikh Ibrahim, "Cuba kamu perhatikan lagi di sekelilingmu, manakah yang lebih banyak populasinya antara anjing dan kambing?"

Si Zindiq menjawabnya, "Aku lihat kambing jauh lebih banyak. Bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan anjing."

Syeikh Ibrahim berkata, "Bukankah kambing itu sering disembelih? Ada yang untuk keperluan tetamu, sembelihan korban musim perayaan, untuk aqiqah atau jualan istimewa dan hajat lainnya. Namun ajaibnya, kambing tidak pupus bahkan jumlahnya menjadi lebih banyak melebihi anjing."

Dan berkata si zindiq, "Iya, iya, betul sekali."

Dan berkata lagi Syeikh Ibrahim, "Maka begitulah gambaran BERKAT."

Si Zindiq menjawab, "Jika begitu, apakah sebabnya kambing yang mendapat berkat, bukan anjing?"

Syeikh Ibrahim menjawab dan kemudian menutup dialog itu, dengan jawapannya yang menyentap si Zindik.

"Kerana kambing lebih memilih tidur awal pada waktu malam tetapi ia selalu bangun sebelum datang waktu fajar maka di saat itulah, ia mendapati waktu yang penuh dengan rahmat-Nya sehingga akhirnya turunlah keberkatan kepadanya."

"Berbeza halnya dengan anjing yang sibuk menyalak sepanjang malam tetapi ketika di saat menjelang waktu fajar, ia pergi tidur sampai melepaskan saat-saat turunnya cucuran rahmat-Nya dan ia pun tidak mendapat keberkatan.

Saidina Sakhr pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka." (Tirmizi, Abu Daud)

Sikap Kita

Jika kita menyedari bahawa keberkatan telah hilang, maka sungguh rugi jika kita membuang-buang waktu yang memang sudah sedikit itu.

Sebaliknya, kita harus bertekad menggunakan waktu ini dengan baik untuk meningkatkan prestasi di dunia dan mengumpulkan bekal hidup di akhirat.

Abu Hazim Salamah bin Dinar berkata, "Segala sesuatu yang ingin kau bawa ke akhirat, siapkanlah dari sekarang. Dan sesuatu yang tidak ingin kau bawa, tinggalkanlah dari sekarang."

Apa lagi Rasulullah SAW menyatakan bahawa keadaan ini akan bertambah buruk pada masa akan datang.

Diriwayatkan al-Bukhari daripada Anas bin Malik, "Tidaklah datang kepadamu suatu zaman, melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk daripada itu, hingga kamu berjumpa dengan Tuhanmu."

Baginda juga bersabda yang bermaksud, "Cepatlah kamu beramal sebelum datang berbagai-bagai fitnah seperti kegelapan malam. Pada waktu itu, seorang beriman pada pagi hari dan kafir pada petang harinya. Ia beriman pada petang hari tetapi kafir pada pagi harinya. Ia menjual agamanya demi sedikit harta dunia." (Riwayat Ibn Hibban dan al-Hakim daripada Abu Hurairah).

Wallahu a'lam.

-Sentiasapanas.com

Wednesday, May 15, 2024

Kemuliaan Mati Syahid

Kemuliaan Mati Syahid

"Dan jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang terbunuh (gugur syahid) pada jalan Allah itu mati, (mereka tidak mati) bahkan mereka adalah hidup (secara istimewa) di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki." (Surah Ali ‘Imran: 169)

Kemuliaan Mati Syahid

Pada asasnya, kita tidak boleh menentukan dengan khusus atau mengatakan seseorang itu mati syahid kecuali mereka yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW atau yang telah disepakati oleh umat atas kesyahidannya, kerana hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui hakikat seseorang itu sama ada syahid atau sebaliknya.

Syahid itu terbahagi kepada tiga jenis mengikut pandangan jumhur ulama, iaitu:

Pertama: Syahid Dunia dan Akhirat

Iaitu orang-orang beriman yang ikhlas berjuang di jalan Allah untuk meninggikan syiar agama dan mengharapkan keredhaan Allah semata-mata serta mati di medan peperangan. Mereka tidak lagi berada dalam keadaan hayah mustaqirrah (masih hidup) sebelum berakhirnya peperangan dengan golongan musyrikin (Rujuk: Syarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim, 2/164; Al-Iqna’, 1/414-415)

Dia dianggap syahid akhirat kerana di sisi Allah mereka mendapat pahala syahid dan dianggap sebagai syahid dunia kerana mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan. Bahkan mereka ditanam secara terus bersama dengan darah dan pakaian mereka. (Rujuk: Syarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim, 2/164; Al-Iqna’, 1/414)

Hal ini berdasarkan hadis daripada Saidina Jabir R.A bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya: "Nabi SAW pernah menghimpunkan dua lelaki dari mereka yang telah dibunuh di (peperangan) Uhud seraya baginda bertanya kepada mereka siapakah antara mereka yang mempelajari lebih banyak Al-Qur'an? Dan ketika salah seorang dari mereka ditunjuk, baginda mengarahkannya agar diletakkannya di lahad (kubur) terlebih dahulu. Baginda bersabda "saya saksi ke atas mereka." Maka baginda memerintahkan supaya mereka dikebumikan dengan darah mereka, tidak boleh disolatkan, dan mereka tidak boleh dimandikan." Riwayat al-Bukhari (1347)

Kedua: Syahid Dunia

Sesiapa yang meninggal dunia kerana berperang di jalan Allah tetapi dalam masa yang sama melakukan mawani’ al-syahadah (perkara yang menghalang daripada mendapatkan syahid) seperti berjuang di jalan Allah kerana inginkan ghanimah (harta rampasan) semata-mata atau berjuang untuk dikatakan berani atau untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia atau seumpamanya (dengan tujuan keduniaan), maka dia dianggap syahid dunia iaitu tidak disolatkan, dikafakankan dan dimandikan. Sementara itu dia tidak dianggap sebagai syahid akhirat iaitu tidak mendapat pahala syahid yang sempurna dan urusannya di akhirat adalah antara dia dengan Allah SWT. (Rujuk: Syarah al-Nawawi ‘ala Muslim, 2/164; Syarh Mukhtasar al-Kharqi, 72/14)

Ketiga: Syahid Akhirat

Adapun syahid akhirat ialah selain daripada golongan yang telah disebutkan di atas, iaitu sesiapa yang syahid bukan di medan peperangan akan tetapi disebutkan dalam hadis dengan istilah syahid.

Contohnya seperti orang yang meninggal dunia kerana penyakit perut, taun, ditimpa runtuhan bangunan dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sebagai syahid.

Mereka dikurniakan dengan pahala dan ganjaran sebagai orang yang syahid di akhirat tetapi ganjarannya tidak sama dengan golongan yang pertama (syahid dunia dan akhirat).

Adapun hukumnya di dunia adalah sama seperti kebiasaan orang yang meninggal dunia iaitu wajib dimandikan, dikafankan dan disolatkan. (Rujuk: Syarah al-Nawawi ‘ala Muslim, 2/164; Syarh Mukhtasar al-Kharqi, 72/14).

Di samping itu, terdapat juga hadis-hadis lain yang tidak dapat kami sebutkan di sini kerana jumlahnya yang banyak.

Secara ringkasnya, di sini kami simpulkan beberapa golongan yang diberi pahala syahid akhirat berdasarkan banyaknya hadis sahih yang menyebutkan sebab-sebab kesyahidan (tersebut) serta ia merupakan ciri-ciri yang masyhur dalam kalangan para ulama, antaranya seperti berikut:
 1. Orang yang mati kerana penyakit berjangkit.
 2. Orang yang mati kerana penyakit perut.
 3. Orang yang mati lemas.
 4. Orang yang mati dihempap bangunan.
 5. Orang yang mati kerana kebakaran.
 6. Orang yang mati kerana dizalimi.
 7. Orang yang mati kerana berkata benar dihadapan pemimpin yang zalim.
 8. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu.
 9. Wanita yang mati ketika bersalin.
 10. Orang yang mati kerana mempertahankan agamanya, nyawanya, hartanya dan keluarganya.
(Rujuk: Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim, 13/62-63; Fath al-Bari, 6/51-52)

Kelebihan mati syahid

Daripada Miqdam bin Ma’dikarib, Sabda Rasulullah SAW yang maksudnya; "Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan iaitu: 1) Diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya meluncur keluar, 2) melihat tempatnya didalam syurga, 3) dilindungi dari azab kubur, 4) terjamin keamanannya dari malapetaka besar merasakan kemanisan iman, 5) dikahwinkan dengan bidadari, 6) diperkenankan memberikan syafa’at bagi 70 orang kerabatnya."

Kesimpulan

Namun, kita hendaklah sedar bahawa hakikat sebenar seseorang mendapat ganjaran syahid atau sebaliknya hanyalah Allah SWT sahaja yang mengetahui kerana mati syahid merupakan satu kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang terpilih sahaja.

Wallahu a'lam.

-Sentiasapanas.com

Thursday, May 09, 2024

Kemunculan 'As-Sufyani' Sebelum Keluarnya Imam Mahdi

Kemunculan 'As-Sufyani' Sebelum Keluarnya Imam Mahdi

Sebelum peristiwa terjadinya baiah Imam Mahdi, iaitu beberapa lama sebelum kemunculannya, akan berlaku beberapa fitnah yang dahsyat dari beberapa golongan. Akan berlaku pertempuran-pertempuran yang menyayat hati terlebih dahulu. Bangsa Arab akan didatangi oleh bangsa yang berkulit "lebih gelap" dari bangsa Arab, akan dikalahkan dan dicampak ke tempat yang paling bawah di muka bumi ini.

As-Sufyani
Gambar hiasan.

Memahami dan mengenali As Sufyani adalah sama penting dengan mengenali dan memahami Panji-panji Hitam. Kedua-dua pasukan ini mempunyai ciri-ciri yang sama dan kedua-duanya mengkui Allah sebagai tuhan.

Mengenali kedua-duanya seterusnya dapat membezakan antara kedua-dua pihak adalah sangat penting. Mereka muncul dalam masa yang tidak jauh bezanya dan mereka akan saling bertempur.

FITNAH YANG AKAN BERLAKU SEBELUM MUNCULNYA IMAM MAHDI

1. Sewaktu pecahnya Sungai Furat, keluarlah emas daripada bukit yang berdekatan. Akibatnya, muncullah tiga puak yang saling berebutkan harta emas itu.

Salah satu puak yang paling hampir dengan timbunan emas itu berkata, "Demi Allah, kami akan bunuh sekalian manusia kerana jika kami biarkannya, nescaya akan habislah ia."

Selepas itu tercetuslah pembunuhan besar-besaran sehingga dari setiap seratus orang, semuanya terbunuh melainkan seorang sahaja yang hidup.

Setiap yang pergi merebut harta itu berharap dialah orang yang seorang itu. Itulah lambang ketamakan mereka terhadap harta dunia pada zaman itu.

2. Keluar seorang dari keturunan as-Sufyani yang kafir daripada anak Khalid bin Sufyan di Syria hingga terjadi satu peperangan yang sangat besar. Imam Mahdi tidak akan muncul melainkan setelah as-Sufyani mendapat kuasa dan memerintah.

Kafir yang dimaksudkan adalah dia memerintah negaranya menggunakan sistem kafir, bukan sistem kenegaraan Islam.

Syria atau Syam yang dimaksudkan adalah umum, iaitu Amerika Syarikat dan sekutunya negara-negara Eropah, kerana Syam itu bersempadan dengan Rom pada zaman dahulu.

Khalid bin Sufyan itu bukan namanya seperti yang biasa kita fahami, tetapi bermaksud negara-negara maju yang mencipta teknologi dan alat-alat baru (Khalid), dan mereka pula bersatu tenaga menentang Islam, selain mahu kekal memerintah dunia ini (Khalid), dan penduduknya selalu mengamalkan cara hidup yang sihat dan bersih (Sufyan).

Atau mereka amat mementingkan kebersihan dan memakan makanan yang berkhasiat.

3. Berlaku peperangan yang berpunca dari puak Ibqak. Menurut para ulama, puak Ibqak ini adalah penduduk yang ada padanya warna putih dan hitam di Mesir.

Secara realitinya mereka adalah golongan yang datang dari Asia dan dari Afrika. Mesir yang dimaksudkan bukanlah negara Mesir yang kita kenali, tetapi adalah lambang sahaja. Sebab Mesir itu adalah negara penghubung antara benua Asia dan Afrika.

4. Muncul pula puak Ashab, suatu puak yang kulitnya bercampur warna putih dan merah. Mereka adalah golongan yang datang dari Eropah iaitu orang yang kulitnya kemerah-merahan.

Mereka bangun serentak menjadi satu kuasa dunia menjajah negara-negara di Asia dan Afrika, iaitu sewaktu penjajahan Eropah ke atas Asia dan Afrika sedikit masa dahulu.

Mereka juga bersekutu (Ashab) dalam tindakan dan matlamat, juga bersekutu dalam menentang Islam.

5. Muncul puak A'raj iaitu satu puak yang ketuanya adalah seorang yang berjalan capik dan datang dari arah Maghribi.

Mereka yang dimaksudkan adalah pasukan tentera yang datang dari Amerika Syarikat (disebutkan Maghribi).

Capik yang dimaksudkan adalah banyak kelemahan dalam pasukan tenteranya dan di dalam negaranya, bukan capik anggota badan.

Ia mengaku besar dan kuat sedangkan urusan dalamannya sendiri pun tidak terurus. Itulah capik yang dimaksudkan.

Iaitu negara kuasa besar dunia yang pincang masyarakat dan pentadbirannya, atau negara yang lengkap peralatan perangnya tetapi tidak tahu berperang dengan sebenar-benarnya.

6. Berlaku peperangan antara semua puak berkenaan yang berlanjutan selama setahun dan kemenangan adalah di pihak tentera Sufyani. Perang yang dimaksudkan di sini ada dua iaitu Perang Dunia Kedua (1941-45).

Puak Ibqak adalah gabungan Jerman dan Jepun (Ibqak) yang berjaya ditewaskan oleh pasukan as-Sufyani (Amerika) dan Ashab (sekutu di Eropah).

Dan yang kedua ialah Perang Teluk (1991) iaitu antara Iraq (Ibqak) dengan Amerika (as-Sufyani) dan sekutunya Eropah (Ashab).

Yang dilihat menang adalah tentera as-Sufyani (Amerika) dan yang dilihat kalah adalah puak Ibqak (Iraq).

7. Kemudian muncul pula seorang raja dari negeri Maghribi yang membunuh semua lelaki dan memperkosa wanita. Dia menunggu di bumi Arab untuk memerangi puak as-Sufyani sehingga segala harta bendanya dirampas.

Raja yang dimaksudkan adalah Presiden baru Amerika Syarikat, yang meneruskan usaha mengepung dan menyekat Iraq sehingga negara dan rakyat Iraq menderita kesempitan hidup.

Ramai yang mati kebuluran atau kekurangan zat, begitu juga wanita dan kanak-kanak turut mati akibat sekatan yang dikenakan itu.

Harta benda yang dimaksudkan itu adalah bahan-bahan makanan yang tidak dibenarkan dibawa masuk ke Iraq, melainkan dengan dicatunya, dan kedua ialah sumber petroleum Iraq yang pengeluarannya amat dikawal oleh mereka.

8. Puak as-Sufyani meneruskan peperangan dengan puak Rom dan Turki sehingga berlaku berbagai-bagai penganiayaan dan kerosakan seperti perut perempuan mengandung dibelah dan kanak-kanak dibunuh.

Kali ini as-Sufyani yang dimaksudkan adalah puak di Eropah Timur yang membunuh ramai umat Islam tanpa pilih kasih lagi.

Rom dan Turki yang dimaksudkan adalah negara-negara yang pernah ditakluk oleh Kerajaan Osmaniyah dahulu termasuk di negara-negara bekas jajahan Rom yang pernah ditawan oleh Turki Osmaniyah.

Mereka amat zalim sehingga perempuan mengandung dan kanak-kanak yang tidak bersalah pun turut dibunuh.

9. Orang-orang as-Sufyani terus-menerus memburu orang-orang Quraisy, menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri ke Turki, di samping sebahagiannya menerima penyeksaan. Sebahagian yang lain pula berjaya melarikan diri ke Khurasan.

As-Sufyani yang dimaksudkan di sini adalah puak Badwi dari Bani Saud yang menawan Hijaz termasuk Makkah dan Madinah. Mereka membunuh semua keturunan Alawi, Hasani, Husaini dan Hasyimi.

Ramai yang lari menyelamatkan diri ke negara-negara lain seperti ke Afrika, ke Syria, ke Turki dan India. Ada yang berjaya diturut oleh mereka lalu dibunuh. Ramai yang menerima seksaan.

Akhirnya Ahlulbait yang dimulia dan didoakan oleh seluruh umat Islam itu, berpecah-pecah ke serata tempat. Ramai yang mati dan ramai yang diseksa. Yang selamat tidak berani menonjolkan diri.

Akhirnya pupuslah seluruh Ahlulbait daripada kota Makkah dan Madinah dan daripada kekuasaan terhadap umat Islam.

Kaum Quraisy juga turut diturunkan daripada menjawat sebarang jawatan pemerintahan. Mereka kini menjadi orang biasa, dan dibiarkan begitu sahaja - tanpa jawatan, tanpa penghormatan dan tanpa pembelaan.

10. Dalam usaha memburu saki-baki lelaki Quraisy itu, tentera as-Sufyani yang berkuda menuruti hingga ke Khurasan. Mereka telah membinasakan banyak bandar dan membunuh beratus ribu manusia, termasuk kanak-kanak dan wanita.

Khurasan yang dimaksudkan di sini adalah umum, ertinya jauh kerana Khurasan itu memang amat jauh pada pandangan orang zaman dahulu.

Tentera berkuda itu bukanlah kuda yang ditunggang, tetapi kenderaan tentera yang lengkap dan moden.

11. Semasa sampai di Khurasan, keganasan dan kezaliman mereka bertambah dahsyat. Setiap keluarga Rasulullah SAW dan Bani Hasyim serta penduduk Khurasan yang melindungi akan ditangkap lalu dibunuh.

Ini juga sudah berlaku di seluruh dunia Islam, sehingga orang yang berani mengaku dirinya sebagai Ahlulbait akan menerima seksaan, difitnah dan dipermalukan. Mereka sentiasa dipandang serong oleh pihak berkuasa.

Keadaan ini berlaku selama beberapa tahun, yang disebut sebagai zaman fitnah terbesar dan terhebat, yang langsung tidak dapat dibayangkan kedahsyatannya oleh manusia pada zaman dahulu akan bentuknya.

12. Setelah berlaku keganasan, kezaliman dan fitnah yang besar itu, zahirlah Imam Mahdi dengan tujuan menghapuskan segala kezaliman dan peperangan yang sedang dahsyat dilakukan oleh puak-puak manusia yang memusnahkan bumi Tuhan ini.

Memang Imam Mahdi zahir ketika manusia di seluruh dunia sedang berada di puncak penyelewengan dan kezaliman yang maha dahsyat itu.

Zahirnya Imam Mahdi itu membawa cahaya baru yang bersinar terang di dalam hati setiap orang yang beriman.

13. Semasa huru-hara dan peperangan itulah, Imam Mahdi bersama-sama dua orang pembantu dan tujuh orang lain, melarikan diri dari Madinah lalu bersembunyi di Makkah.

14. Apabila dikhabarkan kedatangan Imam Mahdi ke Makkah, rajanya amat gembira. Kedatangan Imam Mahdi disambut dengan gembira dan diizinkannya tinggal di Makkah dengan aman.

Asalnya begitulah yang berlaku, tetapi raja Makkah itu dihasut oleh syaitan dan ditakut-takutkan bahawa dia akan kehilangan kuasa pemerintahan kepada Imam Mahdi.

Maka terlintaslah di hatinya untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Terfikir padanya bahawa dia sudah tidak ada jalan lain lagi, melainkan tunduk kepada Imam Mahdi.

15. Namun keadaan sebaliknya yang berlaku. Raja Makkah itu telah mengkhianati dan menipu Imam Mahdi. Dia berjaya juga ditipu oleh syaitan yang membujuknya dengan pelbagai perkara dan bayangan menakutkan.

Dia cuba membunuh kedua-dua pembantu Imam Mahdi. Salah seorang daripadanya berjaya dibunuh di antara Rukun dan Maqam Ibrahim, manakala yang seorang lagi berjaya melepaskan diri lantas dengan segera memberitahukan hal ini kepada Imam Mahdi. Ini menyebabkan Imam Mahdi bersedih hati dan menyabarkan yang lain.

16. Imam Mahdi mengumpulkan jemaahnya untuk memerangi raja Makkah yang dimurkai oleh Allah dan segala isi langit itu. Imam Mahdi berkhemah di salah sebuah bukit di Taif.

Perang pun berlaku dan Imam Mahdi berjaya membunuh raja Makkah yang zalim. Itulah perang pertama daripada enam peperangan lain yang akan dilaluinya kelak.

Wallahu a'lam.

-Sentiasapanas.com

Wednesday, May 08, 2024

Kisah Pemuda Bani Tamim Di Akhir Zaman

Kisah Pemuda Bani Tamim Di Akhir Zaman

Kali ini kami ingin berkongsi satu persoalan penting tentang perkara yang terbuku di fikiran kita semua tentang kisah pemuda Bani Tamim yang pernah disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW di akhir zaman nanti.

Panji Hitam Bani Tamim

Melihat kepada hadis, keadaan dunia yang parah dan tanda akhir zaman yang jelas, sudah tentu tidak lama lagi akan zahirnya kisah ini. Oleh itu, tentera Bani Tamim seharusnya sudah menyusun strategi yang tersembunyi dari logik akal manusia.

Persoalannya;

1. Pemuda Bani Tamim dari keturunan Abu Bakar r.a. dan Abu Bakar r.a. adalah dari keturunan Bani Tamim, jadi siapakah keturunan Abu Bakar r.a. yang dikenali sehingga hari ini?

2. Diantara keturunannya tersebut adakah dia tinggal di timur dan berbahasa ajam?

3. Setelah itu, adakah keturunan Abu Bakar r.a. tersebut sedang memimpin jemaah yang besar dan sudah semestinya bertaraf antarabangsa kerana pemuda Bani Tamim harus mengumpul umat islam diseluruh dunia tanpa sempadan untuk bersedia dibawah satu khalifah?

4. Sudah tentu pemuda Bani Tamim tidak bergerak dalam hirarki, gerakan atau parti politik atau gerakan ketenteraan radikal saat ini, tetapi bergerak dalam satu pergerakan yang diketahui tetapi tidak diduga bahawa itu adalah sebuah rekrut tentera pejuang walaupun pada zahirnya dilihat bukan. Jadi, pergerakan apa yang dipimpin pemuda Bani Tamim?

5. Sekiranya pemuda Bani Tamim menonjolkan perjuangannya saat ini sebelum fasa yang sepatutnya, maka sudah tentu ketenteraannya telah dihapuskan oleh pihak yahudi.

6. Fasa diakhir zaman ini adalah masa untuk memilih, melihat dan menguji siapakah yang layak menjadi tentera Mahdi, maka tanggungjawab itu dipikul oleh pemuda Bani Tamim.

Fikirkan;

1. Adakah seorang manusia, sama ada agamawan atau tidak yang hanya duduk di negerinya, bekerja dengan selesa, duduk bersama sanak saudara, berada di hadapan tv dan hanya melihat berita dan rancangan hiburan, layak untuk merangkak digunung salji tanpa melalui proses rekrut?

2. Adakah rekrut tersebut berbentuk rekrut tentera biasa yang mudah diketahui oleh pihak musuh yang bila-bila masa sahaja mampu mennghancurkan?

3. Adakah rekrut tersebut seperti 1400 tahun dahulu, kerana sebelum berlakunya Peperangan Badar, sahabat-sahabat dilatih oleh Nabi Muhammad SAW dengan iman dan yakin hanya kepada Allah.

Mereka berjihad di jalan Allah dan sanggup meninggalkan kampung halaman semata-mata untuk menegakkan agama Allah.

Dengan pengorbanan inilah, Allah telah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu jamaah Badar pada masa itu.

Logik sekiranya kita semua mengutarakan soalan seperti di atas setelah kita mengagak-agak siapakah pemuda tersebut, lalu mengikuti beliau dibawah kepimpinannya.

Cuba kita selidiki dan mengikuti perkembangannya setelah anda merasakan hint ini dapat membantu.

Segalanya tidak terlepas dari salah dan betul, hanya Allah yang maha mengetahui dan maha benar.

NEGARA QATAR DAN BANI TAMIM

Qatar, negara pulau kecil di Timur Tengah, sekarang sedang disekat oleh Arab Saudi, Mesir, UEA dan rejim-rejim Arab sekutu Amerika dan Zionis Israel.

Negara-negara Arab penyokong Zionis itu marah terhadap Qatar, yang membuka negaranya untuk menjadi suaka ulama-ulama dan pejuang-pejuang Islam.

Qatar memang saat ini membela ramai ulama-ulama yang diburu Arab termasuk Dr Yusuf Qaradhawi.

Qatar juga mengizinkan pejuang-pejuang Hamas dari Palestin untuk tinggal di negaranya, bahkan secara konsisten membantu secara kewangan kerajaan Hamas di Gaza.

Qatar juga melindungi ramai aktivis Ikhwanul Muslimin yang sekarang diburu oleh rejim As Sisi yang bengis dan kejam.

Ketika Presiden Mohammad Mursi berkuasa, Qatar adalah negara pertama dan paling banyak membantu pemerintahan Mursi dengan bantuan kewangan.

Tidak ramai yang tahu, Dinasti Emir Tamim bin Hamad Al Thani yang berkuasa di Qatar sekarang berasal dari Bani Tamim.

Ini bukan saja salah satu kabilah atau suku Arab terbesar, tetapi juga suku sahabat Rasullullah, Abu Bakar As Siddiq.

Bani Tamim juga salah satu suku yang dicintai Rasulullah SAW dan kabilah yang akan membantu Imam Mahdi melawan Dajjal.

Berikut Adalah Hadis-hadisnya:

Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah SAW telah mengambil tangan Ali r.a. dan bersabda, "Akan keluar dari sulbi pemuda ini (Ali) yang memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi). Bilamana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari Putera dari Bani Tamim, dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al Mahdi." (HR. Tabrani)

Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, "Saya akan sentiasa mencintai Bani Tamim, kerana tiga hal yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW tentang mereka: Pertama saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Mereka (Bani Tamim) adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal.

Kedua, ada seorang tawanan wanita dari Bani Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda: "Hai Aisyah, bebaskanlah ia! Kerana ia adalah keturunan Ismail."

Ketiga, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim: "Ini adalah zakat kaum kami."(HR. Bukhari)

Ikrimah r.a. berkata; "Seorang lelaki sahabat Nabi SAW menceritakan kepadaku, bahawa pernah Bani Tamim disebut-sebut di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang lelaki berkata; "Suku dari Bani Tamim ini berlambat-lambat dalam perkara ini (zakat)."

Rasulullah SAW kemudian memandang ke arah lelaki suku Muzainah itu seraya berkata: "Mereka (Bani Tamim) tidak lebih lambat dari kalian."

Suatu hari seorang lelaki juga pernah berkata, "Mereka dari suku Bani Tamim itu lambat dalam memberikan sedekahnya." Ikrimah melanjutkan, "Maka datanglah unta dan kain indah milik suku Bani Tamim. Rasulullah SAW lantas bersabda: "Ini adalah unta kaumku."

Kemudian, suatu hari ada seorang lelaki dari suku Bani Tamim berada di sisi Rasulullah SAW, beliau lalu bersabda, "Janganlah kalian katakan sesuatu kepada Bani Tamim kecuali yang baik, sebab mereka adalah orang-orang yang lemparannya paling jauh kepada Dajjal." (HR. Ahmad)

Antara Hadis-hadis Nabi SAW Mengenai Imam Mahdi

1. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Al-Mahdi akan datang setelah muncul Panji-panji Hitam dari sebelah Timur yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun." (Ibnu Majah)

2. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Orang ramai daripada Timur akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada al-Mahdi."

3. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Panji-panji Hitam akan keluar dari Khurasan (Setelah Pemuda Bani Tamim bertemu al-Haris Harras dan pada masa itu juga kawan-kawan al-Mahdi (tentera-tenteranya) keluar menuju Baitulmaqdis."

4. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Al-Mahdi akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim oleh sejumlah orang yang mengikuti Perang Badar (iaitu Pemuda Bani Tamim dan pasukannya), kemudian datang kumpulan orang dari Iraq, dan para Wali Abdal dari penduduk Syam untuk berikrar kepadanya. Dan akan datang pula pasukan daripada Syam (sufyani) yang kemudiannya ditelan bumi di al-Baidak dekat Zul Hulaifah. Semuanya binasa melainkan si pembawa berita sahaja." (Abu Daud & Al-Hakim)

5. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Tiga ratus empat belas orang yang di antaranya adalah perempuan, bergabung dengan al-Mahdi yang akan bertindak ke atas setiap pemimpin yang berbuat zalim dan menegakkan keadilan seperti yang diharap-harapkan oleh semua orang. Setelah itu, tidak ada kebaikan lagi di muka bumi ini yang melebihi kebaikan pada masa al-Mahdi.

6. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang lelaki daripada suku Tamim yang datang dari Timur."

7. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Maksudnya ialah al-Mahdi." (Ibnu Majah, Abu Nuaim & Al-Hakim)

8. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Sebelum al-Mahdi (muncul), As-Sufyani akan muncul dengan 360 pasukan berkuda. Kemudian dengan diiringi 30,000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb, iaitu bapa saudaranya. As-Sufyani kemudian mengerahkan askarnya ke Iraq. Dalam serangan ini, 100,000 orang terbunuh di Zaura iaitu suatu bandar di Timur. Setelah itu mereka menyerang Kufah pula. Ketika itu muncullah Panji-panji (Hitam) dari Timur. Lantas ada satu pertanyaan, wahai Rasullulah, bagaimana kami dapat mengenalinya? Nabi SAW menjawab, Dia adalah dari keturunanku, perawakannya mirip kepada Bani Israel, seolah-olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia tampan orangnya, yang berusia 40 tahun. Dia akan didatangi oleh Wali-wali Abdal dari Syam, tokoh-tokoh Nujabat dari Mesir, Asoib dari Timur dan para pengikutnya."

9. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Sentiasa akan ada satu toifah dari kalangan umatku yang sanggup menzahirkan kebenaran. Mereka tidak dapat dirosakkan (dikalahkan) oleh orang-orang yang menentangnya, hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat)."

10. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Dari Ibnu Masud RA, katanya, ketika kami berada di sisi Rasullulah SAW, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat mereka, maka kedua-dua mata banginda SAW dilinangi air mata dan wajah baginda berubah. Aku pun bertanya, Mengapakah kami melihat pada wajah Tuan sesuatu yang tidak kami sukai? Baginda menjawab, Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dari penyingkiran selepasku kelak sehinggalah datang suatu kaum dari Timur yang membawa bersama-sama mereka Panji-panji Hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun berjuang dan beroleh kejayaan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerima sehinggalan mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan seperti halnya bumi ini dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya. Sesiapa yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka itu, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah al-Mahdi." (Ibnu Majah)

11. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Daripada al-Hasan, bahawa Nabi SAW menyebut bala yang akan menimpa kaum keluarganya, hinggalah Allah mengutuskan Panji-panji Hitam dari Timur. Sesiapa yang menolongnya akan ditolong pula oleh Allah. Sesiapa yang menghinanya akan dihinakan pula oleh Allah, hinggalah mereka mendatangi seorang lelaki yang namanyna seperi nama aku. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka Allah pun membantu dan menolongnya." (Nuaim bin Hammad)

12. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun merangkak di atas salji." (Al-Hafiz Abu Naim)

13. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Harras, yang di hadapannya ada seorang lelaki yang dikatakan al-Mansur, dialah yang akan memudahkan urusan atau membela keluarga Nabi SAW seperti pihak Quraisy yang membela Rasulullah SAW. Wajib setiap mukmin menolongnya atau baginda bersabda, Wajib setiap orang mukmin menerimanya." (Abu Daud, an-NasaâI, al-Baihaqi & al-Husin)

14. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Sesungguhnya ketika zahir al-Mahdi, menyerulah malaikat dari atas kepalanya, Ini al-Mahdi Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia. Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mengecapi kasih sayangnya. Sesungguhnya al-Mahdi itu menguasai Timur dan Barat. Dan adalah yang berbaiat kepadanya di antara Rukun dan Maqam, yang pertama adalah sejumlah pasukan Badar (314 orang). Kemudian Abdal dari Syam mendatanginya, dikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari Timur. Setelah itu Allah mengutuskan kepadanya tentera dari Khurasan dengan Panji-panji Hitam dan mereka menuju ke Syam. Allah menutus kepadanya 3,000 malaikat dan ahli (Ashabul) Kahfi adalah antara pembantunya."

15. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Sesiapa yang berpegang (teguh) dengan sunnahku ketika umatku sedang rosak, baginya seratus pahala syahid." (Iman Muslim)

16. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Ada tiga orang adik-beradik yang saling berperang sesama sendiri berhampiran tempat simpanan Kaabah kamu. Ketiga-tiganya adalah anak seorang khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang menjadi khalifah. Kemudian muncullah Bendera Hitam dari arah Timur, lalu mereka membunuh kamu semua (yang sedang berperang saudara itu) dengan satu pembunuhan yang (sangat banyak) belum pernah berlaku sebelum ini oleh sesuatu kaum. Kemudia baginda menuturkan sesuatu yang tidak saya ingatinya. Kemudian baginda bersabda, apabila kamu semua melihatnya, hendaklah berbaiat kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji kerana dia adalah Khalifah Allah, iaitu al-Mahdi." (Ibnu Majah)

17. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah Timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk al-Mahdi, yakin pemerintahnya." (Ibnu Majah)

18. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, "Apabila keluar Panji-panji Hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apa pun yang dapat menolaknya hinggalah dipacakkan di Ilya." (At-Tarmizi)

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:

-Sentiasapanas.com

Friday, April 19, 2024

Perjanjian Allah SWT Dengan Kaum Bani Israil

Perjanjian Allah SWT Dengan Kaum Bani Israil

Allah SWT menyingkap tujuh perjanjiannya dengan Kaum Bani Israil dan menggambarkan bagaimana kaum itu gagal untuk melaksanakannya padahal mereka sudah berikrar untuk mentaati perjanjian tersebut.

Bani Israil
Gambar hiasan.

Selepas Allah SWT menegaskan bahawa hanya yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW ketika eranya sahaja yang akan selamat daripada azab yang kekal abadi, Allah SWT mengingatkan mereka semula tentang perjanjian mereka dengan Allah SWT dalam beberapa perkara selain daripada keimanan kepada-Nya dan Nabi Muhammad SAW.

Pada kali ini tafsiran ayat dibahagikan kepada dua kelompok penting, iaitu kelompok pertama al-Baqarah (2: 83), iaitu tentang perjanjian Bani Israil untuk melaksanakan beberapa tuntutan penting hubungan mereka dengan Allah SWT dan hubungan mereka dengan sesama manusia.

Manakala kelompok kedua pula iaitu surah al-Baqarah (2: 84-86), berkait dengan perjanjian Bani Israil untuk tidak menumpahkan darah sesama manusia.

PERTAMA

Maksud: "Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman), "Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak yatim, serta orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan yang baik; dan dirikanlah solat serta berilah zakat." Kemudian kamu berpaling membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil dari kamu; dan sememangnya kamu orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya." (Surah al-Baqarah, 2: 83)

Keterangan

Imam Ibn al-Kathir berkata, bahawa melalui ayat ini Allah SWT mengingatkan kaum Bani Israil terhadap apa yang diperintahkan oleh-Nya kepada mereka dan ikatan janji oleh-Nya atas hal tersebut dari mereka.

Namun mereka berpaling dari semua janji tersebut bahkan mereka pula menentang secara sengaja dan membuat pelbagai rencana untuk menentang perjanjian tersebut sedangkan mereka mengetahui dan mengingati hal tersebut. Maka Allah SWT memerintahkan mereka agar menyembah-Nya dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.

KEDUA

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, "(Bahawa) janganlah kamu menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan) sesama sendiri, dan janganlah kamu usir-mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi (yang mengakui kebenarannya)." (Surah al-Baqarah, 2: 84)

"Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya; kamu pula saling bantu-membantu (dengan orang lain) untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan; padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka; sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan." (Surah al-Baqarah, 2: 85)

"Mereka itulah orang yang membeli (mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat; maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat), dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan (86)." (Surah al-Baqarah, 2: 86)

Keterangan

Imam Ibn al-Kathir berkata bahawa melalui ayat ini Allah SWT membantah orang Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah SAW di Madinah dan mengecam tindakan mereka yang ikut berperang melibatkan diri dalam perang antara Aus dan Khazraj.

Hal ini kerana kabilah Aus dan Khazraj, iaitu orang Ansar pada asalnya pada masa Jahiliah adalah penyembah berhala. Oleh kerana itu antara kedua belah pihak banyak terjadi peperangan.

Sedangkan orang Yahudi di Madinah terdiri atas tiga kabilah, iaitu Bani Qainuqa‘ dan Bani Nadir yang merupakan sekutu kabilah Arab Khazraj. Sedangkan Bani Quraizah adalah sekutu dengan kabilah Aus. Apabila terjadi peperangan antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman sekutu mereka. Orang Yahudi juga terlibat dalam peperangan ini hingga mereka juga membunuh musuh sekutu mereka. Adakalanya seorang Yahudi membunuh Yahudi lain yang berpihak kepada musuh sekutu mereka. Padahal perbuatan tersebut diharamkan atas diri mereka menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Taurat mereka. Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya serta merompak semua peralatan, barang, dan harta benda yang ada pada kampung tersebut.

Tetapi apabila perang berhenti dan terjadi gencatan senjata antara kedua kabilah yang bersangkutan, masing-masing daripada kedua-dua golongan dari kaum Yahudi menebus tawanan yang sekaum dengan mereka daripada tangan musuh mereka kerana mengamalkan kandungan kitab Taurat.

Oleh kerana itulah, maka Allah SWT berfirman: "Maksud: Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain?"

PENGENALAN

Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/318) berkaata bahawa melalui ayat ini Allah SWT membantah orang Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah SAW di Madinah dan mengecam tindakan mereka yang ikut berperang melibatkan diri dalam perang antara Aus dan Khazraj.

Hal ini kerana kabilah Aus dan Khazraj, iaitu orang Ansar pada asalnya pada masa Jahiliah adalah penyembah berhala. Oleh kerana itu antara kedua belah pihak banyak terjadi peperangan.

Sedangkan orang Yahudi di Madinah terdiri atas tiga kabilah, iaitu Bani Qainuqa' dan Bani Nadir yang merupakan sekutu kabilah Arab Khazraj. Sedangkan Bani Quraizah adalah sekutu dengan kabilah Aus.

Apabila terjadi peperangan antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman sekutu mereka.

Orang Yahudi juga terlibat dalam peperangan ini hingga mereka juga membunuh musuh sekutu mereka. Adakalanya seorang Yahudi membunuh Yahudi lain yang berpihak kepada musuh sekutu mereka. Padahal perbuatan tersebut diharamkan atas diri mereka menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Taurat mereka.

Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya serta merompak semua peralatan, barang dan harta benda yang ada pada kampung tersebut.

Tetapi apabila perang berhenti dan terjadi gencatan senjata antara kedua kabilah yang bersangkutan, masing-masing daripada kedua-dua golongan dari kaum Yahudi menebus tawanan yang sekaum dengan mereka daripada tangan musuh mereka kerana mengamalkan kandungan kitab Taurat.

Oleh kerana itulah, maka Allah SWT berfirman yang maksudnya: "Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain?" (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang maksudnya: "Dan (ingatlah), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, (Bahawa) janganlah kamu menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan) sesama sendiri, dan janganlah kamu usir-mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing." (Surah al-Baqarah, 2: 84)

Makna yang dimaksud ialah, janganlah sebahagian dari kamu membunuh sebahagian yang lain, jangan mengusir dari rumah mereka, dan jangan pula saling membantu untuk melakukan hal tersebut.

Pengertian ini sama dengan firman Allah SWT yang maksudnya: "Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu; iaitu bunuhlah diri kamu." (Surah al-Baqarah, 2: 54)

Dikatakan demikian kerana orang yang memeluk agama yang sama, sebahagian darinya atas sebahagian yang lain sama kedudukannya dengan satu orang (Jasmi, 2018), seperti pengertian yang terkandung dalam sabda Nabi SAW berikut (Muslim, t.th.: 2586): "Nu'man bin Bashir berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang serta silaturahmi (keakraban) mereka sama dengan satu tubuh; apabila ada salah satu anggota tubuh darinya merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya hingga demam dan tidak dapat tidur." (Muslim)

Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/318) menyambung perbincangan tentang perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israil melalui firman Allah SWT yang maksudnya: "Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi (yang mengakui kebenarannya)." (Surah al-Baqarah, 2: 84)

Berdasarkan ayat ini, Bani Israil sudah berikrar bahawa diri mereka sudah mengetahui janji tersebut dan keabsahannya dan dalam masa yang sama mereka juga sudah berikrar untuk melaksanakannnya.

Namun mereka tetap juga melanggar perjanjian tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang maksudnya: "Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya." (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Ibn Abbas berkata ketika membincangkan firman Allah SWT ini bahawa Allah SWT memberitahukan kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan sebelum itu.

Dalam kitab Taurat, Allah SWT mengharamkan atas diri mereka mengalirkan darah mereka dan diwajibkan atas diri mereka menebus orang sebangsa dengan mereka yang ditawan.

Cerita peperangan antara bangsa Yahudi ini di Madinah bersama dengan sekutu yang terdiri daripada Aus dan Khazraj sudah diceritakan sebelum ini. Apa yang penting dalam cerita ini ialah bahawa kabilah Aus dan Khazraj adalah orang musyrik penyembah berhala.

Mereka tidak mengenal adanya syurga dan neraka, tidak pula percaya kepada hari kebangkitan. Mereka juga tidak mengenal adanya kitab, tidak kenal pula dengan istilah halal dan haram.

Sebaliknya orang Yahudi sudah mengetahui perbuatan mereka adalah salah sehingga mereka menebus tawanan perang mereka yang ada di tangan kabilah Aus, sedangkan orang Bani Quraizah menebus tawanan perang mereka yang berada di tangan kabilah Khazraj.

Tujuan mereka mengajukan tuntutan terhadap apa yang dilakukan oleh mereka sendiri dalam bentuk mengalirkan darah bangsa mereka dan mereka membunuh orang yang mereka bunuh dalam kalangan mereka sendiri untuk membantu kaum musyrik yang ada di pihaknya, sehingga Allah SWT mempersoalkan tindakan orang Yahudi dalam ayat surah al-Baqarah.

Dengan kata lain, kaum Yahudi saling menebus dan saling membunuh antara sesama kamu, padahal dalam kitab Taurat disebutkan bahawa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir seseorang dari kampung halamannya, tidak boleh pula membantu orang agar musyrik kepada Allah SWT dan penyembah berhala untuk melakukan hal itu kerana mengharapkan keuntungan duniawi.

Imam al-Suddi meriwayatkan bahawa orang Quraizah adalah teman sekutu kabilah Aus. Sedangkan orang Bani Nadir teman sekutu kabilah Khazraj.

Mereka saling membunuh dalam perang yang terjadi antara sesama mereka. Bani Quraizah berpihak kepada teman sekutunya dan Bani Nadir berpihak kepada teman sekutunya pula.

Tersebutlah bahawa Bani Nadir pernah berperang melawan Bani Quraizah dan teman sekutunya dan Bani Nadir dapat mengalahkan mereka. Kaum Bani Nadir mengusir kaum Bani Quraizah dari tempat tinggal mereka.

Apabila ada orang yang tertawan dalam kalangan kedua belah pihak, mereka mengumpulkan tawanan tersebut, lalu saling menebus antara sesama mereka.

Melihat kejadian tersebut orang Arab mencela perbuatan mereka seraya menyatakan, "Mengapa kamu memerangi mereka, kemudian kamu menebus tawanan mereka? Orang Yahudi menjawab, "Kami diperintahkan untuk menebus mereka dan diharamkan atas kami memerangi mereka (sesamanya)."

Orang Arab bertanya, "Lalu mengapa kamu memerangi mereka?" Orang Yahudi menjawab, "Kami merasa malu bila teman sekutu kami mengalami penghinaan daripada kekalahan."

Yang demikian itulah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya" (surah al-Baqarah, 2: 85) hingga akhir ayat tersebut.

Menurut al-Suddi lagi yang meriwayatkan daripada al-Sya‘bi, bahawa ayat berikut diturunkan berkenaan dengan Qais bin al-Hatim, iaitu firman-Nya, “Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya." (Surah al-Baqarah, 2: 85), hingga akhir ayat.

Kisahnya seperti berikut bahawa Abd al-Khair yang menceritakan kisah, “Kami berperang dengan Sulaiman bin Rabi‘ah al-Bahili di Lanjar. Kami dapat mengepung penduduknya. Akhirnya kami mencapai kemenangan ke atas kota tersebut, serta kami memperoleh banyak tawanan wanita. Abdullah bin Salam membeli seorang wanita Yahudi dengan harga tujuh ratus. Ketika ia melalui Rasul Jalut, ia turun istirahat padanya.

Lalu Abdullah berkata kepada pemimpin Rasul Jalut, “Hai Rasul Jalut, maukah engkau membeli dariku seorang nenek yang ada di tanganku dalam kalangan pemeluk agamamu (agama Yahudi)?"

Rasul Jalut menjawab, “Ya.”

Abdullah bin Salam berkata, “Aku membelinya dengan harga tujuh ratus (dirham).”

Pemimpin RasulJalut menjawab, “Aku mahu memberimu keuntunganyang sama dengan modalmu itu.”

Abdullah bin Salam berkata, “Sesungguhnya aku bersumpah bahawa aku tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari empat ribu (dirham).”

Pemimpin Rasul Jalut menjawab, “Aku tidak memerlukannya.”

Abdullah bin Salam berkata, “Demi Allah, kamu benar-benar membelinya dariku atau kamu kafir terhadap agamamu sendiri yang kamu peluk sekarang.”

Selanjutnya Abdullah bin Salam berkata, “Kemarilah Dekat kepadaku.”

Maka pemimpin itu mendekat kepadanya dan Abdullah bin Salam membacakan ke telinganya apa yang terkandung dalam kitab Taurat, iaitu, “Sesungguhnya kamu tidak sekali-kali menemukan seorang budak dalam kalangan Bani Israil melainkan kamu harus membelinya dan memerdekakannya.” Tetapi jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagi kamu. (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Pemimpin Rasul Jalut bertanya, “Engkau Abdullah bin Salam?” Abdullah bin Salam menjawab, “Ya.”

Maka pemimpin Rasul Jalut datang dengan membawa wang sejumlah empat ribu (dirham), dan Abdullah bin Salam akhirnya menerima dua ribu saja, sedangkan yang dua ribu lagi dikembalikan kepada orang tersebut.

Tentang hal ini Imam Ibn Jarir (2001: 1480) meriwayatkan: "Abu al-‘Aliyah berkata, Abdullah bin Salam pernah melewati di Rasul Jalut (bawahan daerah Kufah), sedangkan pemimpin Rasul Jalut menebus tawanan perang wanita (dari kalangan Yahudi) yang belum disetubuhi oleh pasukan Arab, dan ia tidak mahu menebus tawanan wanita yang sudah digauli oleh tentera Arab. Maka Abdullah bin Salam berkata, “Ingatlah, bukankah termaktub dalam kitab yang ada padamu bahawa kamu harus menebus mereka semuanya (tanpa pilih kasih)?” (Ibn Jarir)

Makna yang ditunjukkan oleh ayat (Surah al-Baqarah, 2:85) dan konteksnya mengandung celaan yang ditujukan kepada orang Yahudi berhubung dengan pengamalan mereka terhadap perintah kitab Taurat yang mereka yakini kesahihannya, padahal kenyataannya mereka bertentangan dengan syariat yang terkandung dalamnya, sedangkan mereka mengetahui hal tersebut. Sebaliknya mereka mempersaksikan kebenaran dari kekeliruan tersebut.

Oleh kerana itu, mereka seolah-olah tidak beriman kepada apa yang terkandung dalam kitab Taurat, tidak pula terhadap penukilannya, serta tidak percaya dengan apa yang mereka sembunyikan mengenai sifat Rasulullah SAW dan ciri khasnya, tempat diutusnya, saat munculnya dan tempat hijrahnya, serta lain-lainnya yang diberitakan oleh para nabi sebelum Nabi SAW muncul.

Hal inilah yang disembunyikan dengan rapi antara sesama mereka. Semoga laknat Allah SWT menimpa ke atas mereka.

Sehubungan dengan hal ini Allah SWT berfirman yang maksudnya: "Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia." (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Balasan yang diterima oleh mereka disebabkan mereka menentang syariat Allah SWT dan perintah-Nya.

Firman-Nya: "Dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat." (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Pembalasan ini sebagai pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka yang menentang Kitab Allah yang berada di tangan mereka, iaitu kitab Taurat.

Firman Allah SWT lagi yang maksudnya: "Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Mereka itulah orang yang membeli (mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat." (Surah al-Baqarah, 2: 85-86)

Ayat ini membawa maksud bahawa mereka lebih senang memilih kehidupan duniadaripada kehidupan akhirat.

Dan firman-Nya lagi yang maksudnya: "Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat)." (Surah al-Baqarah, 2: 86)

Ayat ini membawa maksud bahawa tidak pernah terhenti siksaan atas diri mereka walau hanya sesaat ketika berada dalam neraka.

Dan firman-Nya yang maksudnya: "Dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan." (Surah al-Baqarah, 2: 86)

Ertinya, tiada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab kekal yang menimpa diri mereka, dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka dari siksaan tersebut.

PENGAJARAN AYAT

Terdapat dua pengajaran penting yang boleh diambil, iaitu pengajaran di sebalik perjanjian Bani Israil dengan Allah SWT dan pengajaran daripada peristiwa yang berlaku terhadap Yahudi Madinah dengan sekutu mereka dalam kalangan kabilah Aus dan Khazraj ketika era Jahiliyyah.

Pengajaran di Sebalik Perjanjian Bani Israil dengan Allah SWT

Umat Islam wajar mengetahui, memahami dan mengamalkan perintah Allah SWT yang disebutkan dalam perjanjian-Nya dengan Kaum Bani Israil. Perintah tersebut juga ditujukan kepada umat Muhammad untuk mereka mengamalkannya.

Perintah tersebut terdiri daripada berikut:

(1) Hanya menyembah Allah SWT melalui solat dan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun (surah al-Baqarah, 2: 83; Ibn al-Kathir, 1999: 1/316; Al-Zamkhasari, 1987: 1/159; Al-Qurtubi, 1964: 2/13; surah al-Nisa, 4: 36). Perintah ini merupakan hakikat dan tujuan semua makhluk dijadikan sebagaimana semua Rasul disuruh oleh-Nya dalam perkara ini (surah al-Anbiya, 21: 25; surah al-Nahl, 16: 36;).

(2) Membuat kebaktian kepada ibu bapa, khususnya ketika ibu bapa sudah tua (surah al-Baqarah, 2: 83; surah al-Nisa, 4: 36). Penekanan ini merupakan hubungan sesama manusia yang mula-mula dituntut untuk dilakukan oleh umat manusia dan selalu disesekalikan dengan perintah menyembah Allah SWT bagi menunjukkan kepentingan hubungan ini (surah Luqman: 14; surah al-Isra’, 17: 23; Al-Bukhari, 2001: 2782, 5971; Muslim, t.th.: 85, 2548).

(3) Membuat kebaktian kepada kaum kerabat yang dekat berkait dengan kaum kerabat ibu bapa (surah al-Baqarah, 2: 83; Ibn Majah, 2009: 3658; Surah al-Nisa, 4: 36).

(4) Membuat kebaktian kepada orang miskin (surah al-Baqarah, 2: 83; surah al-Nisa, 4:36), iaitu orang yang tidak menjumpai apa yang mereka belanjakan buat diri mereka sendiri dan keluarganya (Ibn al-Kathir, 1999: 1/317).

(5) Berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik (surah al-Baqarah, 2: 83), iaitu dengan memberi salam (Ibn Abi Hatim, 1998: 848), bercakap dengan lemah lembut (Ibn al-Kathir, 1999: 1/317), sentiasa tersenyum (Muslim, t.th.: 2626) serta melaksanakan amar makruh dan nahi mungkar (Muslim, t.th.: 2626) dalam masyarakat, sabar, dan pemaaf (Ibn al-Kathir, 1999: 1/317).

(6) Mengeluarkan zakat sama ada zakat fitrah atau zakat harta (surah al-Baqarah, 2: 83).

Selain daripada perintah untuk melakukan sesuatu, Allah SWT juga membuat perjanjian dengan Bani Israil dalam hal larangan. Larangan yang diperintahkan kepada Bani Israil ini dipanjangkan kepada umat Muhammad SAW ialah:

(7) Tidak menumpahkan darah dan menghalau keluar orang yang seagama daripada kampung halaman mereka (surah al-Baqarah, 2:84-86) disebabkan kedudukan seagama adalah sama di sisi Allah SWT (Muslim, t.th.: 2586).

Allah SWT menegaskan bahawa perintah ini tidak dapat diikuti dengan baik oleh sebahagian besar kaum Bani Israil. (Ibn al-Kathir, 1999: 1/317; Surah al-Baqarah, 2: 84-86) Maka umat Muhammad SAW boleh tunjukkan bahawa mereka adalah umat yang lebih baik daripada kaum Bani Israil dalam mentaati perintah Allah SWT ini (surah al-Baqarah, 2: 83). Dalam pada itu, Allah SWT menambah perintah buat Nabi Muhammad SAW dalam beberapa perkara lagi, iaitu:

(8) Berbuat baik kepada jiran yang terdekat dan jiran yang jauh (surah al-Nisa, 4: 36).

(9) Berbuat baik kepada rakan sekerja (surah al-Nisa, 4: 36).

(10) Musafir yang terputus bekalan (surah al-Nisa, 4: 36).

(11) Berbuat baik kepada hamba sahaja atau pekerja (surah al-Nisa, 4: 36).

Ringkasnya terdapat 11 suruhan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk kebaikan mereka sendiri agar setiap umat Islam dapat mendapat balasan yang sempurna di alam akhirat dan terelak daripada tercebur ke dalam neraka kerana tidak melaksanakannya sebagaimana yang berlaku kepada kaum Bani Israil yang gagal untuk menyempurnakannya.

Pengajaran di Sebalik Kisah Kaum Yahudi di Madinah

Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahui, memahami, dan menjauhi peribadi kaum Yahudi di Madinah yang melanggar perintah Allah SWT agar tidak menumpahkan darah sesama manusia dan tidak menghalau orang yang sebangsa dengan mereka daripada kampung halaman (surah al-Baqarah, 2: 84-86) semata-mata tidak mahu rasa terhina kerana kekalahan sekutu mereka.

Sedangkan mereka mengetahui perbuatan mereka itu adalah melanggar penjanjian yang terdapat dalam kitab Taurat. Rasa bersalah terhadap perlakuan ini menyebabkan mereka saling menebus orang Yahudi yang menjadi tawanan untuk dilepaskan dalam beberapa peristiwa (Ibn al-Kathir, 1999: 1/318; Ibn Jarir, 2001: 1480).

Oleh itu, umat Islam wajib dituntut untuk menjauhi amalan orang Yahudi yang hanya mengikuti sebahagian al-Kitab dan meninggalkan sebahagian yang lain (surah al-Baqarah, 2: 85) dengan berusaha mengamalkan keseluruhan al-Quran.

Hal ini supaya azab yang ditimpakan kepada kaum Yahudi tidak tertimpa kepada umat Islam pula.

Wallahu a'lam.