Wednesday, April 06, 2022

Benarkah Umur Umat Nabi Muhammad Hanya 1500 Tahun Sahaja?


Sebenarnya ramalan bahawa usia umat Muhammad hanya sehingga 1500 tahun bukanlah perkara baru, kerana sudah pernah membuat heboh umat Islam diera 90-an ketika muncul sebuah buku berjudul Huru-hara Akhir.

Umur Umat Nabi Muhammad


Buku ini ditulis oleh Amin Muhammad Jamaluddin dengan judul asalnya Harmajiddun Akhir Bayan Ya Ummat Al-Islam.

Bila ditelaah isi buku tersebut, sumber hadis yang dipetik adalah dari Kitab al Fitan, pendapat Ibnu Hajar al Asqalani, As Suyuti dan Rajab al Hanbali.

Kita akan fokuskan perbahasan pada sumber diatas, agar perbahasan tidak panjang dan kita akan membahas kualiti hadis-hadis yang digunakan dalam buku dan artikel tersebut.

1. KITAB AL FITAN DAN PENGARANGNYA

Kitab al Fitan ditulis oleh Nu'aim bin Hammad al-Marwazi (229 H/844 M) dan mengenai dirinya, para ulama hadis berbeza pendapat.

Imam Ahmad menistiqahkannya, namun majoriti ulama hadis melemahkannya.

An-Nasa'i berkata tentangnya, "Dia seorang yang dha'if (lemah)."

Abu Daud berkata, "Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dua puluh hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam yang tidak mempunyai dasar sanad."

Imam Al-Azdi mengatakan, "Dia termasuk orang yang memalsukan hadis dalam membela As-Sunnah dan membuat kisah-kisah palsu tentang keburukan An-Nu'man (maksudnya, Abu Hanifah), yang semuanya itu adalah kedustaan."

Ibnu Hibban berkata tentang dia, "Suka salah dan bimbang."

Ibnu Yunus mengatakan, "Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari orang-orang yang boleh dipercaya."

Sedangkan mengenai kitab al Fitan adz Dzahabi berkata, "Tidak diperbolehkan seorang pun untuk berhujjah dengannya dan sungguh ia telah menulis kitab Al Fitan maka ia mendatangkan di dalamnya riwayat-riwayat yang menghairankan dan riwayat-riwayat mungkar."

Diantara riwayat yang tercantum dalam kitab al fitan adalah sebuah hadits palsu berikut ini:

Nu'aim bin Hammad berkata: "Telah menceritakan kepada kami Abu Umar, dari Ibnu Lahi'ah, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdul Wahhab bin Husain, dari Muhammad bin Tsabit Al-Bunani, dari ayahnya, dari Al-Harits Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Bila telah muncul suara di bulan Ramadhan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal, kabilah-kabilah saling bermusuhan (perang antar suku) di bulan Dzul Qo'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzul Hijjah dan Muharram…". Kami bertanya: "Suara apakah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Suara keras di pertengahan bulan Ramadhan, pada malam Jumaat, akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitannya, pada malam Jumaat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan solat Subuh pada hari Jumaat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah: "Maha suci Allah Al-Quddus, Maha suci Allah Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus", kerana barangsiapa melakukan hal itu, niscaya ia akan selamat, tetapi barangsiapa yang tidak melakukan hal itu, niscaya akan binasa."

Dalam buku dan artikel tersebut juga terdapat tadlis (penipuan), misalnya dengan menyatakan bahawa sebuah riwayat berasal dari al Imam Bukhari, sehingga orang yang tidak memiliki kemampuan melacak kebenaran pernyataan ini akan langsung menganggap bahawa riwayat tersebut sahih. Padahal penisbahan tersebut tidak benar.

Dalam dunia ilmu, hal seperti ini termasuk kejahatan dan cacat yang sangat serius.

2. PERKATAAN ULAMA YANG DINUKIL

Kerana permasalahan ini membawa nama 3 ulama yakni Suyuthi, Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab, kita kemudian cuba melacak dalam kita-kitab mereka, dan memang penyandaran itu benar.

Jadi, penulis dalam hal ini tidak melakukan tadlis (penipuan) sebagaimana yang dituduh oleh beberapa ustaz yang juga membantah artikel tersebut.

Hanya seperti apakah yang sebenarnya, mari kita semak penjelasannya.

Imam Jalaluddin as Suyûthi (w. 911 H)

Dalam kitabnya, Al Hâwi lil Fatâwa, 2/104, beliau menyatakan:"Yang ditunjukkan oleh sejumlah riwayat (atsar) bahawa waktu (tempoh) umat ini adalah lebih dari seribu tahun, namun lebihnya tidak sampai lebih dari 500 tahun."

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 H)

Dalam kitabnya, Fathul Bâri, 4/449 beliau menyatakan:

"(Hadis ini) dijadikan dalil bahawa keberlangsungan (umur) umat ini mencapai lebih dari seribu tahun, sebab hadis ini menuntut bahawa waktu Yahudi setara dengan gabungan waktu Nasrani dan muslimin. Dan sesungguhnya para ahli riwayat telah sepakat bahawa jangka waktu yang dilalui umat Yahudi hingga diutusnya Nabi adalah lebih dari 2000 tahun, sedangkan waktu yang dilalui Nasrani hingga diutusnya Nabi adalah 600 tahun, dan ada pula yang mengatakan kurang dari itu, sehingga waktu yang akan dilalui kaum muslimin pasti lebih dari seribu tahun."

Imam Ibnu Rajab al Hambali (w. 795 H)

Dalam kitabnya Fathul Bari pada juz 4 hal 343, ia menyatakan:

"Dan telah kami sampaikan: bahawa hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh al Buhari di sini menunjukkan bahawa masa (berlangsungnya) dunia seluruhnya seperti masa sehari semalam, dan masa tiga umat penganut syari'at-syari'at itu hampir setengahnya, yakni sekitar sehari penuh, dan masa Yahudi hingga diutusnya Isa, dari sisi amal soleh mereka bermanfaat, adalah seperti antara solat subuh hingga zuhur, dan masa Nasrani hingga lahirnya Nabi Muhammad, dari sisi amal soleh mereka diterima, adalah seperti antara solat zuhur dengan asar, dan masa kaum muslimin adalah dari solat asar hingga terbenam matahari, dan yang demikian itu, dalam ukuran waktu yang sedang adalah sekitar ¼ hari, dan sekitar 1/8 dari sehari semalam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya."

PENJELASAN

Apa yang dinyatakan oleh para ulama diatas sama sekali tidak boleh menjadi legitimasi pemahaman bahawa umur umat Muhammad kurang dari 1500 tahun, hal ini kerana beberapa alasan:

Semua hanya pendapat dan dugaan

Setelah membaca apa yang dinyatakan oleh para ulama diatas, kita dapat menyimpulkan bahawa semuanya keterangan diatas adalah pendapat dan dugaan, bukan dalil yang qath'i.

Hal ini sebagaimana yang diakui sendiri oleh al Imam Ibnu Rajab al Hanbali: "Apa-apa yang disebut dalam (pembahasan) yang demikian itu hanyalah merupakan perkiraan-perkiraan yang tidak berfaedah kepastian ('ilm)."

As-Sakhawy berkata, "Ibnu Katsir menegaskan demikian pula hadis-hadis tentang pembatasan hari Kiamat secara pasti, semuanya tidak sahih sanadnya."

Kesalahan data

Tanpa mengurangi rasa hormat dan pengagungan kita kepada para ulama, khususnya mereka rahumahumullah yang mencuba meramal bila terjadinya kiamat, ternyata kita dapati bahawa para ulama tersebut telah keliru dalam analisanya.

Ambil contoh Imam Suyuti, beliau juga berkata dalam kitabnya yang berjudul "Al-Al-Kasyf An Mujaawazah Hadzihi Ummah Al-Alf", menyimpulkan bahawa kiamat akan terjadi di awal abad 15 H.

Ini jelas kesalahan yang besar, kerana kita sekarang saja sudah berada dipertengahan abad ke-15.

Maka para ulama bersuara lantang mengkritik karya beliau tersebut.

Al-Allaamah Shiddiq Hasan Khaan, beliau berkata, "Sekarang sudah lebih dari 1300 tahun, namun Imam Mahdi belum juga keluar, Nabi Isa belum turun, Dajjal juga belum datang, Semua ini menunjukkan bahawa ramalan ini tidaklah benar!"

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha juga membantah pendapat imam As-Suyuthy secara panjang lebar, diantaranya beliau berkata, "Sepertinya, buku beliau dibangun di atas dua hadis palsu dan dusta."

Bertentangan dengan fakta

Jika kiamat terjadi pada tahun 1500 hijrah, bererti baki umur umat Muhammad adalah 1500 -1443 hijrah (Tahun 2022) = 57 tahun.

Ini jelas kesalahan fakta yang sangat berat kerana sebelum kiamat benar-benar terjadi, akan bermunculan terlebih dahulu tanda-tandanya, baik tanda kecil mahupun besar.

Belum lagi bila ditambah dengan tempoh tegaknya pemerintahan khilafah, tempoh 120 tahun setelah matahari terbit dari barat, juga tempoh 40 tahun dari keberadaan Isa Al-Masih setelah terbunuhnya Dajjal, tempoh 3 tahun ketika Nabi Isa a.s. menggantikan kepemimpinan seorang lelaki Bani Tamim, tempoh 100 tahun setelah semua orang beriman diwafatkan melalui hembusan angin baik.

Bertentangan dengan dalil umum

Bila pendapat diatas dipaksakan sebagai dalil penetapan terjadinya kiamat, padahal para ulama tersebut tidak memaksudkan demikian, maka akan bertentangan dengan dalil-dalil yang dengan tegas menyatakan bahawa hari kiamat waktunya terjadi, hanya Allah yang mengetahui.

Firman Allah ta'ala:

"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadi?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia…" (QS. Al-A’raf 187)

Al Imam Sakhawi berkata, "Setiap riwayat yang menyebutkan batasan hari kiamat dengan ta'yin (penetapan), adakalanya tidak ada asalnya atau tidak kuat sanadnya."

Mengingat ini hanyalah ramalan tanpa dasar yang jelas, itu bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam syariat, maka tidak selayaknya kita jadikan sebagai panduan.

Sedangkan agama kita dibangun diatas dasar ilmu dan keyakinan. Jangan sampai nanti ketika cara beragama kita hanya berdasarkan ramalan dan ternyata tidak terbukti, justeru umat Islam akan menolak kebenaran yang sudah pasti.

PENUTUP

Tidak banyak manfaatnya kita membahas dan menganalisa terlalu jauh bila kiamat akan terjadi.

Yang lebih penting bagi kita adalah sentiasa mempersiapkan bekal diri untuk menuju negeri akhirat.

Berkata Shalahuddin Maqbul Ahmad, "Hikmah utama di balik dirahasiakan waktu Kiamat dan kematian, iaitu agar mendorong seorang hamba untuk tetap beramal dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan selalu khuatir kematian menjemputnya secara tiba-tiba."

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahawa, ada seorang arab badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bila terjadinya kiamat.

Nabi SAW justeru berkata, "Celaka kamu. Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat?" (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:
sumber: konsultasislam

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon