Saturday, August 04, 2018

Surah Yasin Rumi


Mengikut sebuah hadis, Surah Yassin dinamakan Mub’mah (pemberi berita baik) di dalam kitab Taurat kerana ia mengandungi manafa’at kepada pembacanya dikehidupan dunia juga akhirat, seperti menghindari penderitaan dunia akhirat dan juga menjauhkan kedahsyatan kehidupan akhirat.

Surah Yasin Rumi

Surah ini juga dikenali sebagai ‘Rafi’ah Khafidah’, iaitu yang mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan menurunkan darjat orang-orang yang ingkar (tidak beriman).

Seelok-eloknya membaca Surah Yaasin selepas solat Dhuha. InsyaAllah akan terbuka seluas-luasnya peluang dan rezeki berlimpah luah.

SURAH YAASIIN RUMI

Audzubillahi minasyaitan nirrajim, Bismillah hirrahman nirrahiim.

1. Yaa siin.
2. Walquraanil hakiim.
3. Innaka laminal mursaliin.
4. 'Alaa shiraathin mustaqiim.
5. tanziila al'aziizi rrahiim.
6. Litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluun.
7. Laqad haqqa lqawlu 'alaa aktsarihim fahum laa yu'minuun.
8. Innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilaa ladzqaani fahum muqmahuun.
9. Waja'alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laa yubshiruun.
10. Wasawaaun 'alayhim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu'minuun.
11. Innamaa tundziru mani ittaba'a dzdzikra wakhasyiya rrahmaana bilghaybi fabasysyirhu bimaghfiratin waajrin kariim.
12. Innaa nahnu nuhyiil mawtaa wanaktubu maa qaddamuu waaatsaarahum wakulla syay'in ahsaynaahu fii imaamin mubiin.
13. Wadhrib lahum matsalan ash-haaba lqaryati idz jaaahaal mursaluun.
14. Idz arsalnaa ilayhimu itsnayni fakadzdzabuuhumaa fa'azzaznaa bitsaalitsin faqaaluu innaa ilaykum mursaluun.
15. Qaaluu maa antum illaa basyarun mitslunaa wamaa anzala rrahmaanu min syayin in antum illaa takdzibuun.
16. Qaaluu rabbunaa ya'lamu innaa ilaykum lamursaluun.
17. Wamaa 'alaynaa illaa lbalaaghu lmubiin.
18. Qaaluu innaa tathayyarnaa bikum lain lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minnaa 'adzaabun liim.
19. Qaaluu thaairukum ma'akum ain dzukkirtum bal antum qawmun musrifuun.
20. Wajaaa min aqshaa lmadiinati rajulun yas'aa qaala yaa qawmi ittabi'uul mursaliin.
21. Ittabi'uu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun.
22. Wamaa liya laa a'budulladzii fatharanii wailayhi turja'uun.
23. A-attakhidzu min duunihi aalihatan in yuridni rrahmaanu bidhurrin laa tughni 'annii syafaa'atuhum syay-an walaa yunqidzuun.
24. Innii idzan lafii dhalaalin mubiin.
25. Innii aamantu birabbikum fasma'uun.
26. Qiila udkhulil jannata qaala yaa layta qawmii ya'lamuun.
27. Bimaa ghafara lii rabbii waja'alanii mina lmukramiin.
28. Wamaa anzalnaa 'alaa qawmihi min ba'dihi min jundin mina ssamaai wamaa kunnaa munziliin.
29. In kaanat illaa shayhatan waahidatan faidzaa hum khaamiduun.
30. Yaa hasratan 'alaa l'ibaadi maa ya'tiihim min rasuulin illaa kaanuu bihi yastahziuun.
31. Alam yaraw kam ahlaknaa qablahum mina lquruuni annahum ilayhim laa yarji'uun.
32. Wain kullun lammaa jamii'un ladaynaa muhdaruun.
33. Waaayatun lahumul ardhul maytatu ahyaynaahaa waakhrajnaa minhaa habban faminhu ya'kuluun.
34. Waja'alnaa fiihaa jannaatin min nakhiilin wa-a'naabin wafajjarnaa fiihaa minal'uyuun.
35. Liyakuluu min tsamarihi wamaa 'amilathu aydiihim afalaa yasykuruun.
36. Subhaanalladzii khalaqa lazwaaja kullahaa mimmaa tunbitul ardhu wamin anfusihim wamimmaa laa ya'lamuun.
37. Waaayatun lahumullaylu naslakhu minhu nnahaara fa-idzaa hum muzhlimuun.
38. Wasysyamsu tajrii limustaqarrin lahaa dzaalika taqdiiru l'aziizi l'aliim.
39. Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa 'aada kal'urjuuni lqadiim.
40. Laa sysyamsu yanbaghii lahaa an tudrikal qamara walaallaylu saabiqu nnahaari wakullun fii falakin yasbahuun.
41. Waaayatun lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fii alfulki almasyhuun.
42. Wakhalaqnaa lahum min mitslihi maa yarkabuun.
43. Wa-in nasya'nughriqhum falaa shariikha lahum walaa hum yunqadzuun.
44. Illaa rahmatan minnaa wamataa'an ilaa hiin.
45. Wa-idzaa qiila lahumu ittaquu maa bayna aydiikum wamaa khalfakum la'allakum turhamuun.
46. Wamaa ta'tiihim min aayatin min aayaati rabbihim illaa kaanuu 'anhaa mu'ridhiin.
47. Wa-idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalalladziina kafaruu lilladziina. aamanuu anuth'imu man law yasyaaullaahu ath'amahu in antum illaa fii dhalaalin mubiin.
48. Wayaquuluuna mataa haadzaa lwa'du in kuntum shaadiqiin.
49. Maa yanzhuruuna illaa shayhatan waahidatan ta'khudzuhum wahum yakhishshimuun.
50. Falaa yastathii'uuna tawshiyatan walaa ilaa ahlihim yarji'uun.
51. Wanufikha fii shshuuri faidzaa hum minal ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun.
52. Qaaluu yaa waylanaa man ba'atsanaa min marqadinaa haadzaa maa wa'ada rrahmaanu washadaqal mursaluun.
53. In kaanat illaa shayhatan waahidatan fa-idzaa hum jamii'un ladaynaa muhdaruun.
54. Falyawma laa tuzhlamu nafsun syayan walaa tujzawna illaa maa kuntum ta'maluun.
55. Inna ashhaaba ljannati lyawma fii syughulin faakihuun.
56. Hum waazwaajuhum fii zhilaalin 'alaal araaiki muttakiuun.
57. Lahum fiihaa faakihatun walahum maa yadda'uun.
58. Salaamun qawlan min rabbin rahiim.
59. Wamtaazuu lyawma ayyuhaa lmujrimuun.
60. Alam a'had ilaykum yaa banii aadama an laa ta'buduu sysyaythaana innahu lakum 'aduwwun mubiin.
61. Waani u'buduunii haadzaa shiraathun mustaqiim.
62. Walaqad adhalla minkum jibillan katsiiran afalam takuunuu ta'qiluun.
63. Haadzihi jahannamullatii kuntum tuu'aduun.
64. Ishlawhaa lyawma bimaa kuntum takfuruun.
65. Alyawma nakhtimu 'alaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun.
66. Walaw nasyaau lathamasnaa 'alaa a'yunihim fastabaquu shshiraatha fa-annaa yubshiruun.
67. Walaw nasyaau lamasakhnaahum 'alaa makaanatihim famaa istathaa'uu mudhiyyan walaa yarji'uun.
68. Waman nu'ammirhu nunakkis-hu fii lkhalqi afalaa ya'qiluun.
69. Wamaa 'allamnaahu sysyi'ra wamaa yanbaghii lahu in huwa illaa dzikrun waqur-aanun mubiin.
70. Liyundzira man kaana hayyan wayahiqqa lqawlu 'alaa lkaafiriin.
71. Awa lam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aydiinaa an'aaman fahum lahaa maalikuun.
72. Wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya'kuluun.
73. Walahum fiihaa manaafi'u wamasyaaribu afalaa yasykuruun.
74. Wattakhadzuu min duunillaahi aalihatan la'allahum yunsharuun.
75. Laa yastathii'uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdaruun.
76. Falaa yahzunka qawluhum innaa na'lamu maa yusirruuna wamaa yu'linuun.
77. Awa lam yaraal insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin faidzaa huwa khashiimun mubiin.
78. Wadharaba lanaa matsalan wanasiya khalqahu qaala man yuhyii l'izhaama wahiya ramiim.
79. Qul yuhyiihaalladzii ansyaahaa awwala marratin wahuwa bikulli khalqin 'aliim.
80. Alladzii ja'ala lakum mina sysyajari l-akhdhari naaran fa-idzaa antum minhu tuuqiduun.
81. Awa laysalladzii khalaqa ssamaawaati wal-ardha biqaadirin 'alaa an yakhluqa mitslahum balaa wahuwal khallaaqu l'aliim.
82. Innamaa amruhu idzaa araada syay-an an yaquula lahu kun fayakuun.
83. Fasubhaanalladzii biyadihi malakuutu kulli syayin wailayhi turja'uun.

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:

sumber: surah-xpress

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon