Friday, April 19, 2024

Perjanjian Allah SWT Dengan Kaum Bani Israil


Allah SWT menyingkap tujuh perjanjiannya dengan Kaum Bani Israil dan menggambarkan bagaimana kaum itu gagal untuk melaksanakannya padahal mereka sudah berikrar untuk mentaati perjanjian tersebut.

Bani Israil
Gambar hiasan.

Selepas Allah SWT menegaskan bahawa hanya yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW ketika eranya sahaja yang akan selamat daripada azab yang kekal abadi, Allah SWT mengingatkan mereka semula tentang perjanjian mereka dengan Allah SWT dalam beberapa perkara selain daripada keimanan kepada-Nya dan Nabi Muhammad SAW.

Pada kali ini tafsiran ayat dibahagikan kepada dua kelompok penting, iaitu kelompok pertama al-Baqarah (2: 83), iaitu tentang perjanjian Bani Israil untuk melaksanakan beberapa tuntutan penting hubungan mereka dengan Allah SWT dan hubungan mereka dengan sesama manusia.

Manakala kelompok kedua pula iaitu surah al-Baqarah (2: 84-86), berkait dengan perjanjian Bani Israil untuk tidak menumpahkan darah sesama manusia.

PERTAMA

Maksud: "Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman), "Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak yatim, serta orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan yang baik; dan dirikanlah solat serta berilah zakat." Kemudian kamu berpaling membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil dari kamu; dan sememangnya kamu orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya." (Surah al-Baqarah, 2: 83)

Keterangan

Imam Ibn al-Kathir berkata, bahawa melalui ayat ini Allah SWT mengingatkan kaum Bani Israil terhadap apa yang diperintahkan oleh-Nya kepada mereka dan ikatan janji oleh-Nya atas hal tersebut dari mereka.

Namun mereka berpaling dari semua janji tersebut bahkan mereka pula menentang secara sengaja dan membuat pelbagai rencana untuk menentang perjanjian tersebut sedangkan mereka mengetahui dan mengingati hal tersebut. Maka Allah SWT memerintahkan mereka agar menyembah-Nya dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.

KEDUA

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, "(Bahawa) janganlah kamu menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan) sesama sendiri, dan janganlah kamu usir-mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi (yang mengakui kebenarannya)." (Surah al-Baqarah, 2: 84)

"Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya; kamu pula saling bantu-membantu (dengan orang lain) untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan; padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka; sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan." (Surah al-Baqarah, 2: 85)

"Mereka itulah orang yang membeli (mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat; maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat), dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan (86)." (Surah al-Baqarah, 2: 86)

Keterangan

Imam Ibn al-Kathir berkata bahawa melalui ayat ini Allah SWT membantah orang Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah SAW di Madinah dan mengecam tindakan mereka yang ikut berperang melibatkan diri dalam perang antara Aus dan Khazraj.

Hal ini kerana kabilah Aus dan Khazraj, iaitu orang Ansar pada asalnya pada masa Jahiliah adalah penyembah berhala. Oleh kerana itu antara kedua belah pihak banyak terjadi peperangan.

Sedangkan orang Yahudi di Madinah terdiri atas tiga kabilah, iaitu Bani Qainuqa‘ dan Bani Nadir yang merupakan sekutu kabilah Arab Khazraj. Sedangkan Bani Quraizah adalah sekutu dengan kabilah Aus. Apabila terjadi peperangan antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman sekutu mereka. Orang Yahudi juga terlibat dalam peperangan ini hingga mereka juga membunuh musuh sekutu mereka. Adakalanya seorang Yahudi membunuh Yahudi lain yang berpihak kepada musuh sekutu mereka. Padahal perbuatan tersebut diharamkan atas diri mereka menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Taurat mereka. Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya serta merompak semua peralatan, barang, dan harta benda yang ada pada kampung tersebut.

Tetapi apabila perang berhenti dan terjadi gencatan senjata antara kedua kabilah yang bersangkutan, masing-masing daripada kedua-dua golongan dari kaum Yahudi menebus tawanan yang sekaum dengan mereka daripada tangan musuh mereka kerana mengamalkan kandungan kitab Taurat.

Oleh kerana itulah, maka Allah SWT berfirman: "Maksud: Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain?"

PENGENALAN

Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/318) berkaata bahawa melalui ayat ini Allah SWT membantah orang Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah SAW di Madinah dan mengecam tindakan mereka yang ikut berperang melibatkan diri dalam perang antara Aus dan Khazraj.

Hal ini kerana kabilah Aus dan Khazraj, iaitu orang Ansar pada asalnya pada masa Jahiliah adalah penyembah berhala. Oleh kerana itu antara kedua belah pihak banyak terjadi peperangan.

Sedangkan orang Yahudi di Madinah terdiri atas tiga kabilah, iaitu Bani Qainuqa' dan Bani Nadir yang merupakan sekutu kabilah Arab Khazraj. Sedangkan Bani Quraizah adalah sekutu dengan kabilah Aus.

Apabila terjadi peperangan antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman sekutu mereka.

Orang Yahudi juga terlibat dalam peperangan ini hingga mereka juga membunuh musuh sekutu mereka. Adakalanya seorang Yahudi membunuh Yahudi lain yang berpihak kepada musuh sekutu mereka. Padahal perbuatan tersebut diharamkan atas diri mereka menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Taurat mereka.

Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya serta merompak semua peralatan, barang dan harta benda yang ada pada kampung tersebut.

Tetapi apabila perang berhenti dan terjadi gencatan senjata antara kedua kabilah yang bersangkutan, masing-masing daripada kedua-dua golongan dari kaum Yahudi menebus tawanan yang sekaum dengan mereka daripada tangan musuh mereka kerana mengamalkan kandungan kitab Taurat.

Oleh kerana itulah, maka Allah SWT berfirman yang maksudnya: "Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain?" (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang maksudnya: "Dan (ingatlah), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, (Bahawa) janganlah kamu menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan) sesama sendiri, dan janganlah kamu usir-mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing." (Surah al-Baqarah, 2: 84)

Makna yang dimaksud ialah, janganlah sebahagian dari kamu membunuh sebahagian yang lain, jangan mengusir dari rumah mereka, dan jangan pula saling membantu untuk melakukan hal tersebut.

Pengertian ini sama dengan firman Allah SWT yang maksudnya: "Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu; iaitu bunuhlah diri kamu." (Surah al-Baqarah, 2: 54)

Dikatakan demikian kerana orang yang memeluk agama yang sama, sebahagian darinya atas sebahagian yang lain sama kedudukannya dengan satu orang (Jasmi, 2018), seperti pengertian yang terkandung dalam sabda Nabi SAW berikut (Muslim, t.th.: 2586): "Nu'man bin Bashir berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang serta silaturahmi (keakraban) mereka sama dengan satu tubuh; apabila ada salah satu anggota tubuh darinya merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya hingga demam dan tidak dapat tidur." (Muslim)

Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/318) menyambung perbincangan tentang perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israil melalui firman Allah SWT yang maksudnya: "Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi (yang mengakui kebenarannya)." (Surah al-Baqarah, 2: 84)

Berdasarkan ayat ini, Bani Israil sudah berikrar bahawa diri mereka sudah mengetahui janji tersebut dan keabsahannya dan dalam masa yang sama mereka juga sudah berikrar untuk melaksanakannnya.

Namun mereka tetap juga melanggar perjanjian tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang maksudnya: "Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya." (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Ibn Abbas berkata ketika membincangkan firman Allah SWT ini bahawa Allah SWT memberitahukan kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan sebelum itu.

Dalam kitab Taurat, Allah SWT mengharamkan atas diri mereka mengalirkan darah mereka dan diwajibkan atas diri mereka menebus orang sebangsa dengan mereka yang ditawan.

Cerita peperangan antara bangsa Yahudi ini di Madinah bersama dengan sekutu yang terdiri daripada Aus dan Khazraj sudah diceritakan sebelum ini. Apa yang penting dalam cerita ini ialah bahawa kabilah Aus dan Khazraj adalah orang musyrik penyembah berhala.

Mereka tidak mengenal adanya syurga dan neraka, tidak pula percaya kepada hari kebangkitan. Mereka juga tidak mengenal adanya kitab, tidak kenal pula dengan istilah halal dan haram.

Sebaliknya orang Yahudi sudah mengetahui perbuatan mereka adalah salah sehingga mereka menebus tawanan perang mereka yang ada di tangan kabilah Aus, sedangkan orang Bani Quraizah menebus tawanan perang mereka yang berada di tangan kabilah Khazraj.

Tujuan mereka mengajukan tuntutan terhadap apa yang dilakukan oleh mereka sendiri dalam bentuk mengalirkan darah bangsa mereka dan mereka membunuh orang yang mereka bunuh dalam kalangan mereka sendiri untuk membantu kaum musyrik yang ada di pihaknya, sehingga Allah SWT mempersoalkan tindakan orang Yahudi dalam ayat surah al-Baqarah.

Dengan kata lain, kaum Yahudi saling menebus dan saling membunuh antara sesama kamu, padahal dalam kitab Taurat disebutkan bahawa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir seseorang dari kampung halamannya, tidak boleh pula membantu orang agar musyrik kepada Allah SWT dan penyembah berhala untuk melakukan hal itu kerana mengharapkan keuntungan duniawi.

Imam al-Suddi meriwayatkan bahawa orang Quraizah adalah teman sekutu kabilah Aus. Sedangkan orang Bani Nadir teman sekutu kabilah Khazraj.

Mereka saling membunuh dalam perang yang terjadi antara sesama mereka. Bani Quraizah berpihak kepada teman sekutunya dan Bani Nadir berpihak kepada teman sekutunya pula.

Tersebutlah bahawa Bani Nadir pernah berperang melawan Bani Quraizah dan teman sekutunya dan Bani Nadir dapat mengalahkan mereka. Kaum Bani Nadir mengusir kaum Bani Quraizah dari tempat tinggal mereka.

Apabila ada orang yang tertawan dalam kalangan kedua belah pihak, mereka mengumpulkan tawanan tersebut, lalu saling menebus antara sesama mereka.

Melihat kejadian tersebut orang Arab mencela perbuatan mereka seraya menyatakan, "Mengapa kamu memerangi mereka, kemudian kamu menebus tawanan mereka? Orang Yahudi menjawab, "Kami diperintahkan untuk menebus mereka dan diharamkan atas kami memerangi mereka (sesamanya)."

Orang Arab bertanya, "Lalu mengapa kamu memerangi mereka?" Orang Yahudi menjawab, "Kami merasa malu bila teman sekutu kami mengalami penghinaan daripada kekalahan."

Yang demikian itulah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya" (surah al-Baqarah, 2: 85) hingga akhir ayat tersebut.

Menurut al-Suddi lagi yang meriwayatkan daripada al-Sya‘bi, bahawa ayat berikut diturunkan berkenaan dengan Qais bin al-Hatim, iaitu firman-Nya, “Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya." (Surah al-Baqarah, 2: 85), hingga akhir ayat.

Kisahnya seperti berikut bahawa Abd al-Khair yang menceritakan kisah, “Kami berperang dengan Sulaiman bin Rabi‘ah al-Bahili di Lanjar. Kami dapat mengepung penduduknya. Akhirnya kami mencapai kemenangan ke atas kota tersebut, serta kami memperoleh banyak tawanan wanita. Abdullah bin Salam membeli seorang wanita Yahudi dengan harga tujuh ratus. Ketika ia melalui Rasul Jalut, ia turun istirahat padanya.

Lalu Abdullah berkata kepada pemimpin Rasul Jalut, “Hai Rasul Jalut, maukah engkau membeli dariku seorang nenek yang ada di tanganku dalam kalangan pemeluk agamamu (agama Yahudi)?"

Rasul Jalut menjawab, “Ya.”

Abdullah bin Salam berkata, “Aku membelinya dengan harga tujuh ratus (dirham).”

Pemimpin RasulJalut menjawab, “Aku mahu memberimu keuntunganyang sama dengan modalmu itu.”

Abdullah bin Salam berkata, “Sesungguhnya aku bersumpah bahawa aku tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari empat ribu (dirham).”

Pemimpin Rasul Jalut menjawab, “Aku tidak memerlukannya.”

Abdullah bin Salam berkata, “Demi Allah, kamu benar-benar membelinya dariku atau kamu kafir terhadap agamamu sendiri yang kamu peluk sekarang.”

Selanjutnya Abdullah bin Salam berkata, “Kemarilah Dekat kepadaku.”

Maka pemimpin itu mendekat kepadanya dan Abdullah bin Salam membacakan ke telinganya apa yang terkandung dalam kitab Taurat, iaitu, “Sesungguhnya kamu tidak sekali-kali menemukan seorang budak dalam kalangan Bani Israil melainkan kamu harus membelinya dan memerdekakannya.” Tetapi jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagi kamu. (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Pemimpin Rasul Jalut bertanya, “Engkau Abdullah bin Salam?” Abdullah bin Salam menjawab, “Ya.”

Maka pemimpin Rasul Jalut datang dengan membawa wang sejumlah empat ribu (dirham), dan Abdullah bin Salam akhirnya menerima dua ribu saja, sedangkan yang dua ribu lagi dikembalikan kepada orang tersebut.

Tentang hal ini Imam Ibn Jarir (2001: 1480) meriwayatkan: "Abu al-‘Aliyah berkata, Abdullah bin Salam pernah melewati di Rasul Jalut (bawahan daerah Kufah), sedangkan pemimpin Rasul Jalut menebus tawanan perang wanita (dari kalangan Yahudi) yang belum disetubuhi oleh pasukan Arab, dan ia tidak mahu menebus tawanan wanita yang sudah digauli oleh tentera Arab. Maka Abdullah bin Salam berkata, “Ingatlah, bukankah termaktub dalam kitab yang ada padamu bahawa kamu harus menebus mereka semuanya (tanpa pilih kasih)?” (Ibn Jarir)

Makna yang ditunjukkan oleh ayat (Surah al-Baqarah, 2:85) dan konteksnya mengandung celaan yang ditujukan kepada orang Yahudi berhubung dengan pengamalan mereka terhadap perintah kitab Taurat yang mereka yakini kesahihannya, padahal kenyataannya mereka bertentangan dengan syariat yang terkandung dalamnya, sedangkan mereka mengetahui hal tersebut. Sebaliknya mereka mempersaksikan kebenaran dari kekeliruan tersebut.

Oleh kerana itu, mereka seolah-olah tidak beriman kepada apa yang terkandung dalam kitab Taurat, tidak pula terhadap penukilannya, serta tidak percaya dengan apa yang mereka sembunyikan mengenai sifat Rasulullah SAW dan ciri khasnya, tempat diutusnya, saat munculnya dan tempat hijrahnya, serta lain-lainnya yang diberitakan oleh para nabi sebelum Nabi SAW muncul.

Hal inilah yang disembunyikan dengan rapi antara sesama mereka. Semoga laknat Allah SWT menimpa ke atas mereka.

Sehubungan dengan hal ini Allah SWT berfirman yang maksudnya: "Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia." (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Balasan yang diterima oleh mereka disebabkan mereka menentang syariat Allah SWT dan perintah-Nya.

Firman-Nya: "Dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat." (Surah al-Baqarah, 2: 85)

Pembalasan ini sebagai pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka yang menentang Kitab Allah yang berada di tangan mereka, iaitu kitab Taurat.

Firman Allah SWT lagi yang maksudnya: "Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Mereka itulah orang yang membeli (mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat." (Surah al-Baqarah, 2: 85-86)

Ayat ini membawa maksud bahawa mereka lebih senang memilih kehidupan duniadaripada kehidupan akhirat.

Dan firman-Nya lagi yang maksudnya: "Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat)." (Surah al-Baqarah, 2: 86)

Ayat ini membawa maksud bahawa tidak pernah terhenti siksaan atas diri mereka walau hanya sesaat ketika berada dalam neraka.

Dan firman-Nya yang maksudnya: "Dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan." (Surah al-Baqarah, 2: 86)

Ertinya, tiada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab kekal yang menimpa diri mereka, dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka dari siksaan tersebut.

PENGAJARAN AYAT

Terdapat dua pengajaran penting yang boleh diambil, iaitu pengajaran di sebalik perjanjian Bani Israil dengan Allah SWT dan pengajaran daripada peristiwa yang berlaku terhadap Yahudi Madinah dengan sekutu mereka dalam kalangan kabilah Aus dan Khazraj ketika era Jahiliyyah.

Pengajaran di Sebalik Perjanjian Bani Israil dengan Allah SWT

Umat Islam wajar mengetahui, memahami dan mengamalkan perintah Allah SWT yang disebutkan dalam perjanjian-Nya dengan Kaum Bani Israil. Perintah tersebut juga ditujukan kepada umat Muhammad untuk mereka mengamalkannya.

Perintah tersebut terdiri daripada berikut:

(1) Hanya menyembah Allah SWT melalui solat dan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun (surah al-Baqarah, 2: 83; Ibn al-Kathir, 1999: 1/316; Al-Zamkhasari, 1987: 1/159; Al-Qurtubi, 1964: 2/13; surah al-Nisa, 4: 36). Perintah ini merupakan hakikat dan tujuan semua makhluk dijadikan sebagaimana semua Rasul disuruh oleh-Nya dalam perkara ini (surah al-Anbiya, 21: 25; surah al-Nahl, 16: 36;).

(2) Membuat kebaktian kepada ibu bapa, khususnya ketika ibu bapa sudah tua (surah al-Baqarah, 2: 83; surah al-Nisa, 4: 36). Penekanan ini merupakan hubungan sesama manusia yang mula-mula dituntut untuk dilakukan oleh umat manusia dan selalu disesekalikan dengan perintah menyembah Allah SWT bagi menunjukkan kepentingan hubungan ini (surah Luqman: 14; surah al-Isra’, 17: 23; Al-Bukhari, 2001: 2782, 5971; Muslim, t.th.: 85, 2548).

(3) Membuat kebaktian kepada kaum kerabat yang dekat berkait dengan kaum kerabat ibu bapa (surah al-Baqarah, 2: 83; Ibn Majah, 2009: 3658; Surah al-Nisa, 4: 36).

(4) Membuat kebaktian kepada orang miskin (surah al-Baqarah, 2: 83; surah al-Nisa, 4:36), iaitu orang yang tidak menjumpai apa yang mereka belanjakan buat diri mereka sendiri dan keluarganya (Ibn al-Kathir, 1999: 1/317).

(5) Berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik (surah al-Baqarah, 2: 83), iaitu dengan memberi salam (Ibn Abi Hatim, 1998: 848), bercakap dengan lemah lembut (Ibn al-Kathir, 1999: 1/317), sentiasa tersenyum (Muslim, t.th.: 2626) serta melaksanakan amar makruh dan nahi mungkar (Muslim, t.th.: 2626) dalam masyarakat, sabar, dan pemaaf (Ibn al-Kathir, 1999: 1/317).

(6) Mengeluarkan zakat sama ada zakat fitrah atau zakat harta (surah al-Baqarah, 2: 83).

Selain daripada perintah untuk melakukan sesuatu, Allah SWT juga membuat perjanjian dengan Bani Israil dalam hal larangan. Larangan yang diperintahkan kepada Bani Israil ini dipanjangkan kepada umat Muhammad SAW ialah:

(7) Tidak menumpahkan darah dan menghalau keluar orang yang seagama daripada kampung halaman mereka (surah al-Baqarah, 2:84-86) disebabkan kedudukan seagama adalah sama di sisi Allah SWT (Muslim, t.th.: 2586).

Allah SWT menegaskan bahawa perintah ini tidak dapat diikuti dengan baik oleh sebahagian besar kaum Bani Israil. (Ibn al-Kathir, 1999: 1/317; Surah al-Baqarah, 2: 84-86) Maka umat Muhammad SAW boleh tunjukkan bahawa mereka adalah umat yang lebih baik daripada kaum Bani Israil dalam mentaati perintah Allah SWT ini (surah al-Baqarah, 2: 83). Dalam pada itu, Allah SWT menambah perintah buat Nabi Muhammad SAW dalam beberapa perkara lagi, iaitu:

(8) Berbuat baik kepada jiran yang terdekat dan jiran yang jauh (surah al-Nisa, 4: 36).

(9) Berbuat baik kepada rakan sekerja (surah al-Nisa, 4: 36).

(10) Musafir yang terputus bekalan (surah al-Nisa, 4: 36).

(11) Berbuat baik kepada hamba sahaja atau pekerja (surah al-Nisa, 4: 36).

Ringkasnya terdapat 11 suruhan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk kebaikan mereka sendiri agar setiap umat Islam dapat mendapat balasan yang sempurna di alam akhirat dan terelak daripada tercebur ke dalam neraka kerana tidak melaksanakannya sebagaimana yang berlaku kepada kaum Bani Israil yang gagal untuk menyempurnakannya.

Pengajaran di Sebalik Kisah Kaum Yahudi di Madinah

Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahui, memahami, dan menjauhi peribadi kaum Yahudi di Madinah yang melanggar perintah Allah SWT agar tidak menumpahkan darah sesama manusia dan tidak menghalau orang yang sebangsa dengan mereka daripada kampung halaman (surah al-Baqarah, 2: 84-86) semata-mata tidak mahu rasa terhina kerana kekalahan sekutu mereka.

Sedangkan mereka mengetahui perbuatan mereka itu adalah melanggar penjanjian yang terdapat dalam kitab Taurat. Rasa bersalah terhadap perlakuan ini menyebabkan mereka saling menebus orang Yahudi yang menjadi tawanan untuk dilepaskan dalam beberapa peristiwa (Ibn al-Kathir, 1999: 1/318; Ibn Jarir, 2001: 1480).

Oleh itu, umat Islam wajib dituntut untuk menjauhi amalan orang Yahudi yang hanya mengikuti sebahagian al-Kitab dan meninggalkan sebahagian yang lain (surah al-Baqarah, 2: 85) dengan berusaha mengamalkan keseluruhan al-Quran.

Hal ini supaya azab yang ditimpakan kepada kaum Yahudi tidak tertimpa kepada umat Islam pula.

Wallahu a'lam.

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon