Friday, August 23, 2019

Memahami Hak Suami-Isteri Dalam Islam


Jikalau kita mencinta janganlah sampai kita merasa memiliki kerana apabila yang kita cintai tiada, maka kita akan merasa kehilangan yang teramat sangat. Ikhlaskanlah segalanya pada Allah dan yakin akan janjinya. Apa pun yang diberikan, itulah yang terbaik untuk kita.

Hak Suami-Isteri
Gambar hiasan.

Begitulah juga dalam kehidupan rumahtangga. Bukanlah peranan isteri 100% memastikan semua orang dalam rumah gembira dan mendapat layanan ‘first class’.

Sebaliknya, tugas ini turut dikongsi dengan suami yang bertindak sebagai pemimpin rumah tangga.

Yang penting, suami isteri perlu berfungsi sebagai satu unit yang saling menjaga maruah dan integriti masing-masing, kerana dengan jalinan kasih sayang dan persefahaman, anda akan merasa bahagia walaupun penat.

HAK SUAMI-ISTERI

Hak Suami atas isteri

Wahai isteri yang solehah, ini adalah hak-hak suami atasmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menunaikan hak-hak tersebut dan lupakanlah jika suamimu kurang dapat memenuhi hak-hakmu kerana sesungguhnya yang demikian itu akan dapat merapatkan cinta dan kasih sayang di antara kalian, dapat memelihara keharmonian rumah tangga sehingga dengannya masyarakat akan menjadi baik pula.

1. Wanita yang cerdas dan pandai akan mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menghormati suaminya dengan sebenar-benarnya, ia bersungguh-sungguh untuk selalu taat kepada suami kerana ketaatan kepada suami termasuk salah satu di antara syarat masuk Surga.

Rasulullah SAW, “Apabila seorang wanita mahu menunaikan solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya (di akhirat), ‘Masuklah ke Syurga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.” [Shahih: Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 660), Ahmad (XVI/228, no. 250)]

Maka kewajibanmu sebagai seorang isteri, wahai para wanita solehah, adalah untuk selalu mendengar dan taat terhadap setiap perintah suami selama tidak menyelisihi syari’at.

Akan tetapi berhati-hatilah, jangan sampai engkau berlebih-lebihan dalam mentaati perintah suami sehingga mahu mentaatinya dalam kemaksiatan.

Kerana sesungguhnya jika melakukan hal tersebut, maka engkau telah berdosa.

2. Di antara hak suami atas isteri, seorang isteri harus menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaannya serta mengurus harta, anak-anak dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan dirumah.

Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sebab itu, maka wanita yang solehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh kerana Allah telah memelihara (mereka).” [QS. An-Nisaa': 34]

Dan sabda Rasulullah SAW, “Dan seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” [Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (II/380 no. 893), Shahiih Muslim (III/1459 no. 1829)]

3. Berhias dan memperindah diri untuk suami, selalu senyum dan jangan bermuka masam di depannya dan jangan sampai menampakkan keadaan yang tidak ia sukai.

At-Thabrani telah mengeluarkan sebuah hadits dari ‘Abdullah bin Salam r.a., Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik isteri ialah yang engkau senang jika melihatnya, taat jika engkau perintah dan menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi.” [Shahiih: Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 3299)]

Janganlah engkau sekali-kali menampakkan perhiasan pada orang yang tidak boleh melihatnya, kerana hal itu adalah merupakan perkara yang diharamkan.

4. Isteri harus selalu berada di dalam rumahnya dan tidak keluar meskipun untuk pergi ke masjid kecuali atas izin suami.

Allah berfirman, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.” [QS. Al-Ahzaab: 33]

5. Janganlah seorang isteri memasukkan orang lain ke dalam rumah kecuali atas izinnya. Rasulullah SAW bersabda, “Hak kalian atas para isteri adalah agar mereka tidak memasukkan ke dalam kamar tidur kalian orang yang tidak kalian sukai dan agar mereka tidak mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian bagi orang yang tidak kalian sukai.” [Hasan: Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1501), Sunan at-Tirmidzi (II/315 no. 1173), Sunan Ibni Majah (I/594 no. 1851)]

6. Isteri harus menjaga harta suami dan tidak menginfaqkannya kecuali dengan izinnya.

Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seorang isteri menginfaqkan sesuatu pun dari harta suaminya kecuali atas izinnya.” Kemudian ada yang bertanya, “tidak juga makanan?” Beliau menjawab, “bahkan makanan adalah harta yang paling berharga.” [Hasan : Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1859), Sunan at-Tirmidzi (III/293 no. 2203), Sunan Abi Dawud (IX/478 no. 3548), Sunan Ibni Majah (II/770 no. 2295)]

Bahkan di antara hak suami atas isteri adalah agar ia tidak menginfaqkan harta miliknya jika ia mempunyai harta kecuali jika suami mengizinkannya kerana dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seorang isteri menggunakan sesuatu pun dari hartanya kecuali dengan izin suaminya."

[Dikeluarkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 775), beliau berkata, "Telah dikeluarkan oleh Tamam dalam al-Fawaa-id (II/182 no. 10) dari jalan 'Anbasah bin Sa'id dari Hammad, maula (budak yang dibebaskan). Bani Umayyah dari Janaah maula al-Walid dari Watsilah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, kemudian ia menyebutkan hadis tersebut." Beliau (al-Albani) berkata, "Sanad hadis ini lemah, akan tetapi ada beberapa riwayat penguat yang menunjukkan bahawa hadis ini adalah tsabit."]

7. Janganlah seorang isteri melakukan puasa sunat sedangkan suami berada di rumah kecuali dengan izinnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, “Tidak boleh bagi isteri melakukan puasa (sunat) sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya.” [Mutaffaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/295 no. 5195), Shahiih Muslim (no. 1026)]

8. Janganlah seorang isteri mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya untuk suami mahupun keluarga kerana menyebut-nyebut pemberian akan dapat membatalkan pahala.

Allah Ta’ala berfirman, “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (si penerima).” [QS. Al-Baqarah: 264]

9. Isteri harus redha dan menerima apa adanya, janganlah ia membebani suami dengan sesuatu yang ia tidak mampu.

Allah Ta’ala berfirman, “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” [QS. Ath-Thalaq: 7]

10. Isteri harus bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya dengan kesabaran. Janganlah ia marah kepada mereka di depan suami dan jangan memanggil mereka dengan kejelekan mahupun mencaci-maki mereka kerana yang demikian itu akan menyakiti hati suami.

11. Isteri harus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat suami kerana sesungguhnya isteri tidak dianggap berbuat baik kepada suami jika ia memperlakukan orang tua dan kerabatnya dengan kejelekan.

12. Janganlah isteri menolak jika suami mengajaknya melakukan hubungan intim kerana Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, tapi ia menolak untuk datang lalu sang suami marah sepanjang malam maka para Malaikat melaknatnya (isteri) hingga datang waktu pagi.” [Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/294 no. 5194), Shahiih Muslim (II/1060 no. 1436), Sunan Abu Dawud (VI/179 no. 2127)]

Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk berhubungan intim, maka hendaknya isteri melayaninya meskipun ia sedang berada di atas unta.” [Shahih: Shahiih al-Jaami' as-Shaghiir 534, Sunan at-Tirmidzi (II/314 no. 1160)]

13. Isteri harus menjaga rahsia suami dan rahsia rumah tangga, janganlah sekali-kali ia menyebarluaskannya.

Dan di antara rahsia yang sering diremehkan oleh isteri sehingga ia menyebarluaskannya kepada orang lain, iaitu rahsia yang terjadi di ranjang suami isteri. Sungguh Rasulullah SAW telah melarang hal demikian.

14. Isteri harus selalu bersungguh-sungguh dalam menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya, janganlah ia meminta cerai tanpa ada alasan yang disyari’atkan.

Dari Tsauban r.a., Rasulullah SAW bersabda, “Isteri mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa adanya alasan, maka ia tidak akan mencium bau wanginya Surga.” [Shahih: Irwaa-ul Ghaliil (no. 2035), Sunan at-Tirmidzi (II/329 no. 1199), Sunan Abi Dawud (VI/308 no. 2209), Sunan Ibni Majah (I/662 no. 2055)]

Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, “Para isteri yang minta cerai adalah orang-orang yang munafik.” [Shahih: Shahiih al-Jaamii'ish Shaghiir (no. 6681), Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 632), Sunan Tirmidzi (II/329 no. 1198)]

Hak Isteri Atas Suami

Berikut ini adalah beberapa hak-hak isteri atas suami, namun ketahuilah wahai para isteri yang solehah, hendaknya engkau melupakan kekurangan suami dalam hal memenuhi hak-hak mereka.

Kemudian, hendaklah menutupi kekurangan suami tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri untuk suami kerana dengan demikian, kehidupan rumah tangga yang harmonis akan dapat kekal dan abadi.

Dan hak-hak istri atas suaminya adalah:

1. Suami harus memperlakukan isteri dengan cara yang ma’ruf kerana Allah Ta’ala telah berfirman, “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” [QS. An-Nisaa': 19]

Iaitu, dengan memberinya makan apabila ia juga makan dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian. Mendidiknya jika takut ia akan derhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah dalam mendidik isteri, iaitu dengan cara menasihatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina mahupun menjelek-jelekannya.

Apabila ia (isteri) telah kembali taat, maka berhentilah, namun jika tidak, maka pisahkanlah ia di tempat tidur. Apabila ia masih tetap pada kederhakaannya, maka pukullah ia pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai sebagaimana firman Allah: “Wanita-wanita yang kamu khuatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” [QS. An-Nisaa': 34]

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW tatkala ditanya apakah hak isteri atas suaminya? Beliau menjawab, “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekkannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah.” [Shahih: Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1500), Sunan Abi Dawud (VI/180, no. 2128, Sunan Ibni Majah (I/593 no. 1850)]

Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap isteri merupakan indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.” [Hasan Shahih: Shahiih Sunan at-Tirmidzi (no. 928), Sunan at-Tirmidzi (II/315 no. 1172)]

2. Suami harus bersabar dari celaan isteri serta mahu memaafkan kekhilafan yang dilakukannya kerana Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Apabila ia membencinya kerana ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang ia sukai.” [Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/253 no. 5186), Shahiih Muslim (II/ 1091 no. 1468 (60)]

Sebahagian ulama Salaf mengatakan, “Ketahuilah bahawasanya tidak disebut akhlak yang baik terhadap isteri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya namun dengan bersabar dari celaan dan kemarahannya.”

3. Suami harus menjaga dan memelihara isteri dari segala sesuatu yang dapat merosak dan mencemarkan kehormatannya, iaitu dengan melarangnya dari berpergian jauh (kecuali dengan suami atau mahramnya).

Melarangnya berhias (kecuali untuk suami) serta mencegahnya agar tidak berikhtilath (bercampur baur) dengan para lelaki yang bukan mahram.

Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama isteri rosak.

Ia tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepada-Nya kerana ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan diminta pertanggungjawaban tentang isterinya.

Ia adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan memeliharanya.

4. Suami harus mengajar isteri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majlis-majlis taklim.

Kerana sesungguhnya keperluan isteri untuk memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari keperluan makan dan minum yang juga harus diberikan kepadanya.

5. Suami harus memerintahkan isterinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga solatnya, berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” [QS. Thahaa: 132]

6. Suami mahu mengizinkan isterinya keluar rumah untuk keperluannya, seperti jika ia ingin solat berjama’ah di masjid atau ingin mengunjungi keluarga, namun dengan syarat menyuruhnya tetap memakai hijab dan melarangnya untuk tidak bertabarruj atau sufur.

Sebagaimana ia juga harus melarang isteri agar tidak memakai wangi-wangian serta memperingatkannya agar tidak ikhtilath dan tidak bersalam-salaman dengan lelaki yang bukan mahram, melarangnya menonton tv dan mendengarkan muzik serta nyanyian-nyanyian yang diharamkan.

7. Suami isteri tidak boleh menyebarkan rahsia dan menyebutkan kejelekan-kejelekan isteri di depan orang lain.

Kerana suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga isterinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya.

Di antara rahsia suami isteri adalah rahsia yang mereka lakukan di atas ranjang. Rasulullah SAW melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum.

8. Suami mahu bermusyawarah dengan isteri dalam setiap permasalahan, terlebih lagi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan mereka berdua, anak-anak, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Beliau selalu bermusyawarah dengan para isterinya dan mendengar pendapat mereka.

9. Suami harus segera pulang ke ruamh isteri setelah solat Isya. Janganlah ia berada di luar rumah sampai larut malam.

Kerana hal itu akan membuat hati isteri menjadi gelisah. Apabila hal itu berlangsung lama dan sering berulang-ulang, maka akan terlintas dalam benak isteri rasa waswas dan keraguan.

Bahkan di antara hak isteri atas suami adalah untuk tidak keluar malam dan jauh dari isteri walaupun untuk melakukan solat sebelum dia menunaikan hak isterinya.

10. Suami harus berlaku adil terhadap isterinya jika ia mempunyai lebih dari satu isteri.

Iaitu berbuat adil dalam hal makan, minum dan pakaian, tempat tinggal dan dalam hal tidur seranjang. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zalim kerana sesungguhnya Allah Ta’ala melarang yang demikian.

Sumber: ‘Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil ‘Aziiz’ edisi Bahasa Indonesia ‘Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2′ karya ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Pustaka Ibnu Katsir

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

-Sentiasapanas.com

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon